Съгласие и условия за събиране и обработка на лични данни
Преамбюл

Medical News (http://medicalnews.bg/) е специализирана новинарска платформа за медици, собственост на „Медикъл Нюз“ ООД, дружество с ограничена отговорност, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 202714960, със седалище и адрес на управление в гр. София 1527, район „Оборище“, ул. „Екзарх Йосиф“ № 88, ет. 1, ап. 1 (наричано по-долу за краткост „Медикъл Нюз ООД“). Медикъл Нюз ООД осъществява своите услуги чрез предоставянето на потребителите на достъп и възможност да се ползват от функционалността, предлагана от следните уебсайтове в интернет пространството, а именно medicalnews.bg, edu.medicalnews.bg и jobs.medicalnews.bg (наричани по-долу за краткост „Уебсайтовете“). Предоставяните от Медикъл Нюз ООД, чрез посочените по-горе Уебсайтове, услуги, включват, без да се ограничават до: достъп до специализирана информация, достъп до специализирани медицински новини, достъп до обучителни медицински материали, получаване на седмичен бюлетин с медицински новини, както и други онлайн и офлайн базирани услуги (наричани по-долу за краткост „Услугите“).

Целта на Медикъл Нюз ООД е да свързва медицинските специалисти в България, да им предоставя най-актуалната информация и да създава условия за онлайн-базирано продължаващо медицинско обучение. Чрез създаването на платформи за обмяна на опит между медицинските специалисти в България, Медикъл Нюз ООД цели повишаване на качеството на медицинските услуги в страната и подобряване на грижите за българсия пациент.

Настоящитe общи условия (наричани по-долу за краткост „Общите условия“) за ползване на предоставяните от Медикъл Нюз ООД Услуги на потребителите на платформата Medical News (Медикъл Нюз) урежда отношенията между Медикъл Нюз ООД и всеки един от потребителите на Услугите.

За избягване на всяко съмнение, предвидените в настоящите Общи условия права и задълженията за достъп и ползване на платформата Medical News (Медикъл Нюз), са приложими при осъществяване на достъп и ползване на която и да било от Услугите, достъпни на Уебсайтовете, а под достъп и ползване на платформата Medical News (Медикъл Нюз) ще се има предвид достъп и ползване на който и да било от Уебсайтовете.

Предмет

Потребител(и)“, по смисъла на настоящите Общи условия, е всяко лице(а), осъществило достъп до един или повече от Уебсайтовете. В зависимост от наличието на извършена регистрация на потребителски профил, Потребителите се разделят на „Регистрирани потребители“ и „Нерегистрирани потребители“. Настоящите Общи условия се прилагат еднакво както към Регистрираните потребители, така и към Нерегистрираните потребители, а дефиницията „Потребител“, употребена в настоящите Общи условия се отнася и до двете категории Потребители, освен ако не е посочено друго.

Регистрирайки се в платформата Medical News, Потребителите дават своето изрично и доброволно съгласие за събиране и обработка на предоставените от тях лични данни, за целите и при условията, посочени в пункт 8 („Условия за събиране и обработка на лични данни“), ал. 3  от настоящите Общи условия. Правата на Потребителите и задълженията на Медикъл Нюз ООД във връзка със събирането и обработката на лични данни са детайлно разяснени в пункт 8 по-долу.

2. Регистрация
3. Услуги, предоставяни от специализираната платформа Medical News
4. Права и задължения на Медикъл Нюз ООД
5. Права и задължения на потребителите в Medical News
6. Отговорност
7. Условия за събиране и обработка на лични данни

Личните данни, задължителни за регистрация на Уебсайтовете, които Медикъл Нюз ООД събира и обработва и чрез които съответното физическо лице може да бъде идентифицирано, включват: (i) данни за физическа идентичност – собствено име, фамилия, потребителско име и парола, мейл; (ii) данни за социална идентичност – практикувана медицинска специалност (само за лекари), Уникален идентификационен номер (за лекари и фармацевти), Личен професионален код (за лекари по дентална медицина), Факултетен номер (за студенти по медицина, дентална медицина и фармация). Непредоставянето на задължителните за регистрация лични данни от Потребител води до невъзможност за регистрация и активиране на потрабителски профил на последния, както и невъзможност за ползване на предоставяните от Уебсайтовете Услуги.

Личните данни, незадължителни за регистрация на Уебсайтовете (изрично са посочени като такива), които Медикъл Нюз ООД събира и обработва и чрез които съответното физическо лице може да бъде идентифицирано, са следните данни за физическа идентичност –  телефон, адрес и град на съответния потребител.

Медикъл Нюз ООД събира и обработва и всяка друга информация, която дадено физическо лице предоставя доброволно при регистрацията си, включително данни от получените в електронен формат автобиографии (CV), които потребителите, желаещи да кандидатстват за работа, по някоя от публикуваните на www.jobs.medicalnews.bg, са предоставили.

Право „да бъдеш забравен“: Всеки Потребител може по всяко време да поиска от Медикъл Нюз ООД да изтрие свързаните с него лични данни. Изтриването на личните данни в този случай по необходимост води до прекратяване на регистрацията на съответния Потребител, деактивиране на профила му, както до невъзможност да ползва Услугите, достъпни за „Регистрирани потребители“. Горното не препятства по никакъв случай досъпът до Уебсайтовете, нито възможността на лицето да ползва Услугите, достъпни за „Нерегистрирани потребители“.

Медикъл Нюз ООД има право да не уважи напревено искане за изтриване/заличаване на лични данни в случаите, предвидени от българското и общностното законодателство.

Медикъл Нюз ООД предоставя горната информация безплатно, включително в писмен вид, ако е поискано от съответното лице, като я изпраща на посочен от лицето физически или електронен адрес. Съответното лице може да поиска копие от обработваните лични данни на предпочитан носител или предоставяне по електронен път, освен в случаите, когато това е забранено от закон.

 8. Промени в Общите условия

Настоящите Общи условия са предмет на периодична актуализация и промени, предвид динамичната и постоянно промяняща се социална и законодателна среда. Всяка предстояща промяна в Общите условия ще бъде доведена до знанието на Потребителите чрез съответна публикация на платформата Medical News или по друг подходящ начин, в разумен срок преди датата на влизането й в сила. С оглед горното, Потребителите ще имат възможността да се запознаят с предвидените промени, както и да преценят дали са съгласни с тях или не. В случай, че след влизането в сила на промените в Общите условия Потребител продължи да ползва Услугите на платформата Medical News, счита се че последният е съгласен с промените в Общите условия. В случай че не е съгласен с тях, Потребителят е длъжен да преустанови достъпа до Medical News и ползването на Услугите, както и да прекрати регистрацията си по реда на пункт 9 по-долу.

9. Прекратяване
10. Приложимо право и компетентен съд