Препоръки за клинично поведение при пациенти с COVID-19

Експертен панел на Националните институти по здравеопазване в САЩ публикува гайдлайн за клинично поведение при пациенти с COVID-19. Сред акцентите от документа са следните:

  • Панелът не препоръчва прилагането на медикаменти за пред- и постекспозиционна профилактика извън рамките на научните изследвания
  • Авторите нямат категорични насоки за или против приложението на специфично противовирусно или имуномодулиращо лечение, защото нито един от изследваните до момента медикаменти не е с доказана ефективност при добър профил на безопасност. Въпреки това е изготвена обосновка за приложението на някои терапии, които в момента са обект на проучвания. 
  • Авторите не препоръчват комбинираното приложение на хидроксихлороквин и азитромизин извън пределите на клиничните изпитвания поради високия риск от токсичност. Същото кажи и за комбинацията лопинавир/ритонавир и другите инхибитори на HIV-протеазите поради липса на категорични резултати и незадоволителни фармакодинамични показатели. Панелът се произнася против използването на интефероните и инхбиторите на Янус-киназата.
  • По отношение на хемодинамичния контрол, предпочитаният вазопресор е норадреналин.
  • При пациенти със симптоми на персистираща хипоперфузия въпреки адекватната рехидратация и приложението на вазопресори, се препоръчва добутамин.
  • Авторите не препоръчват приложението на системни кортикостероиди при възрастни пациенти с COVID-19 на механична вентилация, които нямат остър респираторен дистрес синдром (ARDS).
  • При пациенти с рефрактерен на лечение шок се предпочита нискодозов кортикостероиден режим пред невключване на кортикостероиди.

Използван източник:

  1. https://covid19treatmentguidelines.nih.gov/