Частните болници у нас с все повече легла, сестрите продължават да намаляват

В края на 2023 г. в страната ни функционират 341 заведения за болнична помощ с 55 724 легла. В сравнение с предходната година броят на заведенията остава непроменен, а леглата в тях се увеличават с 1 017, или с 1.9%. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Болниците са 319 с 53 472 легла, като 203 от тях са публични (държавни и общински) и 116 – частни. Разпределението на болниците по форма на собственост в последните години остава относително постоянно. Наблюдава се обаче увеличение на легловия фонд на частните заведения и към 31 декември 2023 г. 29.6% от леглата са в частни болници, отбелязват от там. Припомняме, че година по-рано 28.4% от леглата бяха в частни болници, като отново се наблюдаваше тенденция за увеличение на броя им в този тип заведения.

Многопрофилните болници са 181 с 39 168 легла, или в 56.7% от болниците е съсредоточен 73.2% от легловия им фонд в страната.  Специализираните болници са 138 с 14 304 легла. Разпределението им по видове е следното:

  • · за активно лечение – 71 с 4 419 легла;
  • · за продължително лечение – една със 145 легла;
  • · за продължително лечение и рехабилитация – 18 с 2 161 легла;
  • · за рехабилитация – 36 с 5 497 легла;
  • ·държавни психиатрични болници – 12 с 2 082 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла към края на 2023 г. е 864.5 на 100 000 души. Най-високи са стойностите в областите Плевен (1 297.0 на 100 000 души), Смолян (1 150.8) и Пловдив (1 092.0), а най-ниски са в областите Перник (402.6), Ямбол (425.1) и Видин (431.9)

Според данните на НСИ към 31.12.2023 г. заведенията за извънболнична помощ в страната са 2 237 с 1 307 легла за краткосрочно наблюдение и престой. Сред заведенията с дейности по клинична медицина най-голям e броят и легловият фонд на медицинските центрове – 834 заведения с 922 легла, следвани от диагностично-консултативните центрове – 113 с 293 легла. Денталните центрове са 67 с 9 легла, а медико-денталните центрове – 67 с 83 легла.

Медицински персонал

В края на 2023 г. на основен договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 911 лекари. Лекарите по дентална медицина са 7 607, като 6 583 от тях работят в практики със сключен договор с НЗОК. Професионалистите по здравни грижи и другите медицински специалисти са 44 523, от които 28 570 медицински сестри и 3 253 акушерки. Наблюдава се съвсем лек общ ръст на този тип кадри, но намаляване на сестрите спрямо миналата година, когато те са били 28 827.

Медицински персонал2022202320222023
бройна 10 000 души от населението
Лекари295992991145.946.4
Лекари по дентална медицина7602760711.811.8
Професионалисти по здравни грижи и други медицински специалисти444934452369.069.1
Фелдшери173317172.72.7
Акушерки328532535.15.0
Медицински сестри288272857044.744.3
Лаборанти (медицински и рентгенови)593360669.29.4
Зъботехници162816792.52.6
Други професионалисти и медицински специалисти308732384.85.0
Население    
На един лекар218215хх
На един лекар по дентална медицина848847хх

В заведенията за болнична помощ практикуват 17 825 лекари и 37 лекари по дентална медицина. Професионалистите по здравни грижи и другите медицински специалисти са 25 928, от които 17 977 медицински сестри. В заведенията за извънболнична помощ на основен договор работят 10 033 лекари и 7 183 лекари по дентална медицина, включително всички лекари (6 554) и лекари по дентална медицина (6 583), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. Професионалистите по здравни грижи и другите медицински специалисти са 6 948, като 55 от тях работят на основен договор в амбулатории за индивидуални и групови практики за здравни грижи.

В други лечебни и здравни заведения (детски ясли и кабинети в училища) на основен договор работят 2 053 лекари и 387 лекари по дентална медицина, отчитат още от НСИ.

Повече практикуващи лекари у нас са жени – 16 651 или 55.7%, а мъжете са 13 260 (44.3%). По отношение на възрастта най-голям е броят и делът им във възрастовата група 55 – 64 години – 9 755, или 32.6%. На второ място е групата на най-възрастните лекари (на 65 и повече години) – 6 545, или 21.9%. Младите практикуващи лекари, на възраст до 35 години, са 5 457, или 18.2%.

Най-голям е делът на младите лекари на основен договор в болнични заведения (26.2%), а най-малък – в заведенията за извънболнична помощ (4.4%). Повече от две трети от лекарите на основен договор в заведенията за доболнична помощ са на възраст над 55 години (73.2%), става още ясно от статистиката.

Осигуреността с лекари в края на 2023 г. общо за страната е 46.4 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 11.8.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите – 3 790, или 12.7% от всички лекари в страната. На второ място се нареждат практикуващите кардиология – 6.4%, следвани от акушерство и гинекология – 5.9%, анестезиология и интензивно лечение – 5.8%, хирургия – 5.0%, педиатрия – 4.8% и нервни болести – 4.7%.