Влияние на GLP-1 рецепторните агонисти върху резидуалния стомашен обем преди анестезия

Назначаването на глюкагон-подобен пептид-1 рецепторни агонисти (GLP-1 РА) е все по-разпространено сред пациентите със захарен диабет тип 2 поради неговите ползи по отношение на поддържането на гликемичния контрол и телесната маса.

Въпреки това, периоперативното приложение на тези медикаменти с оглед на риска от аспирация, остава неизяснено. С цел оценка на асоциацията между приема на GLP-1 РА и честотата на повишен резидуален стомашен обем (РСО) Sen et al.  провеждат кръстосано проучване сред 124 пациенти (средна възраст 56г., 75 от тях жени), на които предстои оперативна интервенция в периода 6 юни-12 юли 2023г. в голяма университетска болница. Участниците спазват препоръките за гладуване преди планова операция по обща анестезия, а пациентите с променена стомашна анатомия поради предходна интервенция, бременност, скорошна травма (<1 месец) или невъзможност за поддържане на дясно странично легнало положение, биват изключени от финалния анализ. 

Първичната крайна цел е наличието на повишен РСО, дефиниран като присъствие на твърди вещества, гъста течност или повече от 1.5 mL/kg бистра течност при извършване на ултразвуково изследване на стомаха. 

Сред 124 участници, наличието на РСО е 56% (35 от 62) в групата на приемащите GLP-1 РА (експонирано рамо) в сравнение с 19% (12 от 62) при неприемащите GLP-1 РА (контролно рамо). Приемът на GLP-1 РА е асоцииран с 30.5% (95% CI, 9.9%-51.2%) по-висока честота на повишен РСО (aPR 2.48; 95% CI, 1.23-4.97). Не се установява асоциация между продължителността на прекъсване на приема на GLP-1 РА и честотата на увеличен РСО (aOR 0.86; 95% CI, 0.65-1.14).

Източник: Sen S, Potnuru PP, Hernandez N, et al. Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonist Use and Residual Gastric Content Before Anesthesia. JAMA Surg. Published online March 06, 2024. doi:10.1001/jamasurg.2024.0111