Изменения във фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия

Промени във фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия са публикувани за обществено обсъждане.

Медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички пациенти с белодробни заболявания. Пневмологията и фтизиатрията изучава етиологията, патогенезата и клиничната изява на болестите на дихателната система, разработва методи за тяхната диагноза, лечение и профилактика. Болестите на белите дробове заемат първо място в общата заболеваемост и са сред водещите причини за смърт. В областта на пневмологията и фтизиатрията се включват дейности за ограничаване разпространението на белодробните болести и туберкулозата.

Причините за промените са свързани с необходимостта от създаване на конкретни текстове в ръководството, предвиждащи приложимите лекарствени терапии при заболяването туберкулоза, както и при белодробната болест, причинена от нетуберкулозни микобактерии.

С проекта се цели да се актуализира правната регламентация на терапевтичния подход при лечение на белодробните заболявания – туберкулоза и белодробна болест, причинена от нетуберкулозни микобактерии.

В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се гарантира достъп на пациентите до съответстващи на европейските стандарти лекарствени терапии. Очакваният резултат от прилагането на проекта е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с белодробни заболявания. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти, се посочва в мотивите към предлаганите промени.

С предлаганите промени може да се запознаете ТУК.