По-строг контрол над проследяването на лекарствата прие парламентът

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Те бяха предложени от депутати и от ГЕРБ и целят мерки за преодоляване на случаите на недостиг или липса на лекарствени продукти в страната.

Новите промени задължават Изпълнителната агенция по лекарствата да предоставя всекидневно на Националния съвет по цени и реимбурсиране кода на продуктите, за които се изисква лекарско предписание. Тези, за които липсва подобна информация, ще се изключват от позитивния лекарствен списък и няма да се заплащат с публични средства за срока на неизпълнение на задълженията. Залагат се и глоби, ако Българската организация за верификация на лекарствата откаже предоставяне на информация, поискана от компететнтите органи.

С това се цели подобряване проследимостта на опаковките на лекарствата във веригата на лекарствоснабдяване у нас у нас и повече контрол.

С промените се въвежда свързаност на електронните системи за автоматизиран обмен между всички институции, ангажирани с процеса на лекарствоснабдяване. Това са Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Българската организация за верификация на лекарствата, притежателите на разрешение за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти, лечебните заведения, центровете и хосписите.

Предвижда се това да се случи в шестмесечен срок от влизането в сила на промените.