УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“остава университетска болница

Болницата „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора остава със статут на университетска. Решение за това е взело правителството.

Съгласно Закона за лечебните заведения университетските болници са многопрофилни или специализирани и в тях се осъществяват дейности по направленията клинично обучение на студенти и докторанти по медицинаи/или дентална медицина и/или фармация; клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“; следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи.

Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването определя кои лечебни заведения или техни структури придобиват правата на университетски болници/клиники или отделения за срока на одобрението.

Предложението на министъра на здравеопазването се прави въз основа на мотивирано искане от съответния ректор на висшето училище, съгласувано с ръководителя на лечебното заведение, припомнят от МС.