Промени в ръководството по кардиология

Oбнародвани са промени във фармако-терапевтично ръководство по кардиология. Причините за измененията са свързани с последните приети международни препоръки за диагностика и лечение на най-честите нозологични единици в кардиологията в периода 2018- 2022.

С тях се цели да се създаде правната регламентация на терапевтични схеми и алгоритми на лечение на най-честите кардиологични заболявания с лекарствени продукти на базата на последните препоръки, които се основават на най-новите публикувани научни доказателства. В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се осигури диагностика, съобразена с Европейските ръководни правила, както и подходяща медикаментозна терапия, използваща най-съвременните терапевтични схеми, базирани на последните препоръки. Последните включват и най-новите регистрирани лекарствени продукти, доказващи ефективност и безопасност в големи и скорошни клинични проучвания, се посочваше в мотивите към проекта.

Ръководството е в 12 раздела. Сред разглежданите подходи са фармакотерапия при пациенти с клапни болести и клапни протези, препоръки за фармакотерапия при остър миокарден инфаркт с елевация на СТ-сегмента, препоръки за фармакотерапия при остри коронарни синдроми без персистираща елевация на СТ-сегмента, препоръки за фармакотерапия при хронични коронарни синдроми, фармакотерапия при пациенти с артериална хипертония, фармакотерапевтично поведение при пациенти с остра и хронична сърдечна недостатъчност. Обект на ръководството са и диагностика и фармакотерапевтично поведение при предсърдно мъждене, фармакотерапия при пациенти с камерни тахиаритмии и риск от внезапна сърдечна смърт, фармакотерапия при болести на перикарда, фармакотерапия при пациенти с белодробна хипертония, фармакотерапия по време на бременност при жени със сърдечно-съдови заболявания и при дислипидемии.

Ръководството не разглежда в детайл немедикаментозното лечение на кардиологичните заболявания. Причината е, че то търпи сериозно развитие в последното десетилетие, най-вече в областта на инвазивната кардиология и електрофизиология, но не е обект на документа.

С пълния текст на ръководството може да се запознаете ТУК.