Злоупотребата с алкохол е асоциирана с неблагоприятен отговор към системното лечение на псориазиса

Факторите, които биха могли да повлияят на системната терапия на умерената до тежка форма на псориазис са разнообразни и трудни за определяне, с изключение на високия индекс на телесната маса, а влиянието на злоупотребата с алкохол върху отговора на лечение не е било обект на клинични проучвания до момента. 

Iskandar et al. провеждат проспективно кохортно проучване сред 266 участници (n = 134 биологична кохорта и n = 132 конценционална системна кохорта), в което отговорът към системна терапия е оценен с помощта на Индекса на площта  и тежестта на псориазиса Psoriasis Area and Severity Index (PASI). За оценка на приема на алкохол, участниците попълват анкетата CAGE, която се състои от четири въпроса (Cut down- мисли за ограничаване на прием на алкохол, Annoyed-чувство на дразнене когато близък отправи критика към приема на алкохол, Guilty-чувство за вина, Eye opener-прием на алкохол сутрин след събуждане).

В рамките на цялата кохорта, средният резултат по PASI се подобрява от 13 (10.0–18.3) в началото на проучването до 3 (1.0–7.5) в хода на проследяването. По-високият резултат от анкетата CAGE (коефициент на регресия 1.40, 95% доверителен интервал (CI) 0.04–2.77); затлъстяването (1.84, 95% CI 0.48–3.20) и приемът на конвенционална системна терапия вместо биологично лечение  (4.39, 95% CI 2.84–5.95) са значително асоциирани с неблагоприятен отговор на лечението, докато по-високият резултат по PASI (–0.83, 95% CI –0.92 до –0.74) е асоцииран с по-добър отговор към терапията. 

Неоптималният отговор, асоцииран със затлъстяването и със злоупотребата с алкохол при хора с псориазис, води необходимост от интервенции за промяна в начина на живот и за осигуряване на психологическа подкрепа като неразделна част от лечебния план. Необходимо е внимателно проследяване на пациентите с псориазис за белези на злоупотреба с алкохол, тъй като навременната намеса повлиява прогнозата и ефекта от лечението. 

Източник:

  1. Iskandar I, Lunt M, Thorneloe R, Cordingley L, Griffiths C, Ashcroft D and (2021), Alcohol misuse is associated with poor response to systemic therapies for psoriasis: findings from a prospective multicentre cohort study. Br J Dermatol. https://doi.org/10.1111/bjd.20577