Обосновано ли е назначаването на SGLT-2- инхибитори при пациенти с новооткрит захарен диабет?

Установено е, че инхибиторите на натриево-глюкозния ко-транспортер 2 (SGLT2) предотвратяват хоспитализациите по повод сърдечна недостатъчност, но не е известно дали пациентите със захарен диабет биха извлекли по-голяма полза от приема на тези медикаменти като лечение от първи избор преди метформин. Shin et al. се позовават на американски бази данни от здравни застрахователни дружества както и от  Medicare с цел ретроспективно сравняване на хода на сърдечно-съдовите заболявания сред 25 000 пациенти, разпределени по двойки, които приемат или SGLT-2 инхибитор (канаглифлозин, дапаглифлозин или емпаглифлозин), или метформин като начална терапия при захарен диабет тип 2. 

Сред среден период на проследяване от 7 месеца, участниците от рамото със SGLT-2 инхибитор са със значително по-нисък риск от хоспитализация по повод сърдечна недостатъчност (1.4% спрямо 1.9% годишно), инфаркт на миокарда (0.5% спрямо 0.7% годишно), и комбинация от хоспитализация по повод сърдечна недостатъчност и смърт (1.8% спрямо 2.4%годишно). Въпреки това сред тази група е по-висок рискът от инфекции на пикочо-половите пътища (5.4% спрямо 2.4% годишно). Честотите на други изследвани показатели са подобни в двете групи. 

Коментар:

Авторите полагат големи усилия да предотвратят потенциални объркващи фактори. Въпреки това, краткият период на проследяване, фокусът единствено върху сърдечно-съдовите събития и голямата разлика в цената на изследваните медикаменти затрудняват приложението на получените резултати върху по-големи популации от пациенти. Някои субпопулации (напр. засегнатите от сърдечна недостатъчност)  биха извлекли полза от ранното назначаване на SGLT-2 инхибитори, но направените от проучването изводи не са в полза на масово приложение на тези препарати като терапия от първи избор вместо метформин при пациенти с новооткрит захарен диабет.  

Източник:

  1. Shin H et al. Cardiovascular outcomes in patients initiating first-line treatment of type 2 diabetes with sodium–glucose cotransporter-2 inhibitors versus metformin: A cohort study. Ann Intern Med 2022 May 24; [e-pub]. (https://doi.org/10.7326/M21-4012. opens in new tab)