Неалкохолен стеатохепатит и фиброза при пациенти с референтни стойности на АЛАТ

Според наскоро публикувани данни, диагнозата на неалкохолната чернодробна стеатоза (НАСЧД) се пропуска когато серумната концентрация на аланин- или аспартат аминотрансферазата (АЛАТ и АСАТ) са под прага от ≈40 IU/L. В рамките на разгледаното проучване Castera et al. извършват чернодробни биопсии на 330 пациенти със захарен диабет тип 2, при които се подозира НАСЧД на базата на повишени трансаминази или находка от ултразвуково изследване. Една трета от пациентите са с АЛАТ под 40 IU/L (но над ≥20 IU/L при жените и ≥30 IU/L при мъжете). Пациентите, които консумират големи количества алкохол и тези с други заболявания на черния дроб, са изключени от изследването. 

Средната възраст на участниците е 59г., а средният индекс на телесната маса е 32 kg/m2. Чернодробната биопсия доказва НАСЧД при 58% от пациентите и напреднала фиброза при 38%. Пациентите с НАСЧД или напреднала фиброза са с по-високи средни стойности на аминотрансферазите, но около една четвърт от тях са със серумна концентрация на АЛАТ под 40 IU/L. 

Коментар:

Разпространението на чернодробни заболявания сред пациентите със захарен диабет е изненадващо високо. Стандартната терапия при засегнати от ЗД и НАСЧД е редукция на телесната маса и добър гликемичен контрол. Въпреки това, рутинното изследване за НАСЧД при диабетиците с референтни стойности на трансаминазите не подобрява дългосрочната прогноза. 

Източник:

  1. Castera L et al. High prevalence of NASH and advanced fibrosis in type 2 diabetes: A prospective study of 330 outpatients undergoing liver biopsies for elevated ALT, using a low threshold. Diabetes Care 2023 Jul; 46:1354. (https://doi.org/10.2337/dc22-2048. opens in new tab)
  2. Scoditti E et al. Hunting for progressive NAFLD in type 2 diabetes: Do not trust liver enzymes! Diabetes Care 2023 Jul; 46:1332. (https://doi.org/10.2337/dci23-0027. opens in new tab)