Субективна представа на пациента за свободна от плаки кожа при псориазис

Пациентите с псориазис са с повишен риск от влошен психо-емоционален статус, който често се проявява с тревожност, депресия и суицидни мисли. Гайдлайните за клинично овладяване на това заболяване, включително Европейските консенсусни стратегии дефинират ефективността на лечението на псориазиса като подобрение с поне 50% от изходния резултат по Площ на псориазиса и индекс на тежест (Psoriasis Area and Severity Index или PASI 50). Напредъка на медицината и въвеждането на нови молекули в терапията направи възможно постигането на изчистена или почти изчистена от плаки кожа. 

С цел анализ на субективната преценка на пациентите относно ефекта от псориазиса върху качеството на живот и постигането на изчистена или почти изчистена от плаки кожа, Armstrong et al. провеждат глобална анкета сред пациенти с умерен до тежък псориазис. В нея участват 8338 пациенти от 31 държави. По-голямата част от тях  (57%) не постигат частично или пълно изчистване на кожните лезии по субективна оценка с тяхната настояща терапия, а 56% от тези, които не са постигнали тази цел смятат, че това е невъзможно. 

Сред пациентите с изчистена или почти изчистена кожа, 73% не са започнали своето актуално лечение в първата година от поставянето на диагнозата, а на 28% се налага да чакат над 5г. 84% от всички, попълнили въпросника, съобщават за дискриминация и/или чувство на унижение поради заболяването, а много от тях споделят за отрицателни последствия на работното място, в социалните контакти, в съня и в психичното здраве. Пациентите, при които не е постигнато частично или пълно изчистване на плаките, смятат, че постигането на изчистена кожа би довело до нови възможности, като например практикуване на плуване (58%), по-широк избор от дрехи (40%) и нови запознанства (26%). Ограничение на представеното проучване, типично за анкетния метод, е възможността за неточност поради селекция. Освен това, субективната дефиниция на респондентите относно изчистена или почти изчистена кожа, не съвпада с клиничните критерии. 

Въпреки важността на свободната от плаки кожа за пациентите, повечето не успяват да постигнат тази цел, а много от тях не знаят, че това е напълно възможно. 

Източник:

  1. Armstrong A, Jarvis S, Boehncke WH, Rajagopalan M, Fernández-Peñas P, Romiti R, Bewley A, Vaid B, Huneault L, Fox T, Sodha M, Warren RB. Patient perceptions of clear/almost clear skin in moderate-to-severe plaque psoriasis: results of the Clear About Psoriasis worldwide survey. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Dec;32(12):2200-2207. doi: 10.1111/jdv.15065. Epub 2018 Jul 31. PMID: 29730888.