Промени във фармако-терапевтично ръководство по кардиология

Промени във фармако-терапевтично ръководство по кардиология са публикувани за обществено обсъждане.

Проектът на фармако-терапевтичното ръководство по кардиология е изработен въз основа на актуалните ръководни правила на Европейското Дружество по Кардиология, които Дружеството на Кардиолозите в България приема и подкрепя. Тези правила за диагностика и лечение на кардиологичните заболявания са основа на алгоритми за диагностиката и лечението им, които са залегнали в алгоритмите на клинични пътеки на НЗОК, които касаят нозологичните единици, обект на кардиологията, се посочва в мотивите.

Причините за изработване на проекта на приемане на фармако-терапевтично ръководство по кардиология са свързани с последните приети международни препоръки за диагностика и лечение на най-честите нозологични единици в кардиологията в периода 2018- 2022.

Дружеството на Кардиолозите в България приема и подкрепя ръководните правила на Европейското Дружество по Кардиология, което системно ги обновява и публикува.

С проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кардиология се цели да се създаде правната регламентация на терапевтични схеми и алгоритми на лечение на най-честите кардиологични заболявания с лекарствени продукти на базата на последните препоръки, които се основават на най-новите публикувани научни доказателства. В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се осигури диагностика, съобразена с Европейските ръководни правила, както и подходяща медикаментозна терапия, използваща най-съвременните терапевтични схеми, базирани на последните препоръки. Последните включват и най-новите регистрирани лекарствени продукти, доказващи ефективност и безопасност в големи и скорошни клинични проучвания.

Ръководството е в 12 раздела. Сред разглежданите подходи са фармакотерапия при пациенти с клапни болести и клапни протези, препоръки за фармакотерапия при остър миокарден инфаркт с елевация на СТ-сегмента, препоръки за фармакотерапия при остри коронарни синдроми без персистираща елевация на СТ-сегмента, препоръки за фармакотерапия при хронични коронарни синдроми, фармакотерапия при пациенти с артериална хипертония, фармакотерапевтично поведение при пациенти с остра и хронична сърдечна недостатъчност. Обект на ръководството са и диагностика и фармакотерапевтично поведение при предсърдно мъждене, фармакотерапия при пациенти с камерни тахиаритмии и риск от внезапна сърдечна смърт, фармакотерапия при болести на перикарда, фармакотерапия при пациенти с белодробна хипертония, фармакотерапия по време на бременност при жени със сърдечно-съдови заболявания и при дислипидемии.

Проектът не разглежда в детайл немедикаментозното лечение на кардиологичните заболявания. Причината е, че то търпи сериозно развитие в последното десетилетие, най-вече в областта на инвазивната кардиология и електрофизиология, но не е обект на документа, се разбира още от мотивите.

Очакваният резултат от прилагането на проекта на наредба е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечение на пациенти с кардиологични заболявания.

С проекта може да се запознаете ТУК.