Перорални кортикостероиди в ниска доза при пациенти в напреднала възраст с ревматоиден артрит

При пациентите с ревматоиден артрит (РА) краткосрочната кортикостероидна терапия често се прилага в периода, в който се изчаква отговор към модифициращите болестта антиревматични лекарства (DMARDs). Осен това, някои болни, особено тези в напреднала възраст, са на дългосрочно кортикостероидно лечение. В рамките на разгледаното проучване, обхващащо центрове из цяла Европа, 451 пациенти (средна възраст 71г.) с диагностициран РА и с активност на болестта над минималната, биват разпределени да получават преднизолон от 5 mg или плацебо. Средната давност на болестта е 11г. като повечето пациенти са на терапия с  DMARDs (метотрексат при 63%; биологични лекарства при 15%), която бива продължена. 

На третия месец от проследяването DAS28 (стандартизиран метод за оценка на активността на болестта, варира между 0 и 9.4) се подобрява и в двете групи, с 0.6-точкова разлика в полза на рамото на преднизолон. В хора на общ период на проследяване от 2г. тази разлика става по-малка. Същевременно нежеланите лекарствени реакции са значително по-чести сред получилите кортикостероид (60% сравнено с 49%) като по-голямата част от тях се дължат на банални инфекции. Регистрира се леко намаляване на костната плътност в поясния отдел на гръбначния стълб сред приемащите преднизолон.

Коментар:

Дългосрочното приемане на кортикостероид в ниски дози е противоречива практика и не се препоръчва в  актуалните препоръки за лечение на РА. В рамките на разгледаното изследване, назначаването на 5mg преднизолон дневно води както до минимални ползи, така и до нежелани лекарствени реакции. Около една трета от участниците не завършват проучването (което отчасти се обяснява с тяхната напреднала възраст), но получените резултати подкрепят гайдлайните. 

Източник:

  1. Boers M et al. Low dose, add-on prednisolone in patients with rheumatoid arthritis aged 65+: The pragmatic randomised, double-blind placebo-controlled GLORIA trial. Ann Rheum Dis 2022 Jul; 81:925. (https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2021-221957. opens in new tab)