Риск от патология на ретината сред пациенти с псориазис

Псориазисът е асоцииран с повишен риск за няколко очни заболявания. Въпреки това, неговата връзка с болестите на ретината оставане изяснена. В рамките на разгледаното проучване Dai et al. анализират риска от развитието на патологични състояния на ретината сред пациенти с псориазис като се позовават на тайванската база данни 

National Health Insurance Research Database. В изследването са включени  11 729 пациенти с псориазис и 117 290 контроли, а заболеваемостта от болести на ретината сред двете групи е съответно 121.15 и 28.34 случаи за 100 000 човеко-години. 

Съпоставено с контролите, пациентите с псориазис са с отношение на риска  (aHR) 3.40 (95% доверителен интервал [CI], 2.63–4.39) за болести на ретината. По отношение на отделните видове патология, засегнатите от псориазис са със значително по-висок риск от отлепване на ретината (aHR, 5.07; 95% CI, 2.92–8.79), съдова оклузия на ретината (aHR, 3.75; 95% CI 2.42–5.82) и ретинопатия (aHR, 2.84; 95% CI, 1.99–4.05) отколкото контролите.

В заключение, пациентите с псориазис са със значително повишен риск от болести на ретината, отколкото незасегнатите от заболяването. Необходими са повече проучвания, фокусирани върху подлежащите патофизиологични механизми, свързващи псориазиса с патологията на ретината.

Източник:

  1. Dai Y-X, Tai Y-H, Lee D-D, Chang Y-T, Chen T-J, Chen M-H. Risk of retinal diseases in patients with psoriasis: A population-based cohort study in Taiwan. J Dermatol. 2021; 00: 1– 7. https://doi.org/10.1111/1346-8138.16062