Диагностична стойност на алгоритъма 0/1 за високочувствителен сърдечен тропонин на ESC при пациенти с установена коронарна болест

Алгоритъмът 0/1ч. на Европейското дружество по кардиология представлява валидиран протокол за изследване на високочувствителен сърдечен тропонин (hs-cTn) при пациенти, търсещи спешна помощ с възможен остър коронарен синдром. Въпреки това, съществува ограничена информация относно валидността на теста сред популацията от пациенти с доказана коронарна болест (CAD; предходен инфаркт на миокарда, коронарна реваскуларизация или доказана стеноза от ≥70% на коронарна артерия).  

С цел установяване и сравняване на диагностичната стойност на алгоритъма 0/1 по отношение на 30-дневната смъртност със сърдечно-съдова генеза или честотата на МИ сред пациенти с установена CAD, Ashburn et al. правят подгрупов анализ на проспективното кохортно проучване STOP-CP, проведено в периода от януари 2017г. до септември 2018г. в осем спешни центъра в САЩ. В анализа са включени 1430 пациенти на възраст над 21г. с клинична картина на остър коронарен синдром  без ST-елевация на първата кардиограма.

775 от участниците са мъже (54.2%) 826 (57.8%) са от бялата раса, а средната възраст е 57.6г. (стандартно отклонение 12.8). На 30-тия ден фатален изход със сърдечно-съдова генеза и ИМ се регистрират при 183 участници (12.8%). Пациентите с установена CAD са 449 (31.4%), а сред тях алгоритъма 0/1 на ESC класифицира 178 от 449 (39.6%) като негативни в сравнение с 648 от 981 (66.1%) без CAD (P < .001). Сред участниците с негативен резултат, смърт на 30-тия ден или ИМ се установява при 6 от 178 (3.4%) с известна CAD и при 7 от 648 (1.1%) без предходно доказана CAD (P < .001). Негативната предиктивна стойност по отношение на двата изследвани показатели е 96.6% (95% CI, 92.8-98.8) сред групата с CAD и 98.9% (95% CI, 97.8-99.6) сред пациентите без CAD (P = .04).

В заключение, сред популацията с доказана CAD, алгоритъма 0/1ч. на ESC за hs-cTnT не успява да изключи 30-дневната смъртност със сърдечно-съдова генеза или МИ.

Източник:

  1. Ashburn NP, Snavely AC, O’Neill JC et al. Performance of the European Society of Cardiology 0/1-Hour Algorithm With High-Sensitivity Cardiac Troponin T Among Patients With Known Coronary Artery Disease. JAMA Cardiol. Published online March 01, 2023. doi:10.1001/jamacardio.2023.0031