Ясни са критериите, по които МЗ ще субсидира областните болници

Обнародвани са критериите, въз основа на които Министерството на здравеопазването ще субсидира областните болници извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Нормативните промени последват вече приетите от депутатите в предходния парламент изменения в Закона за лечебните заведения. Те бяха предложени от групата на ГЕРБ, а след внесени поправки от „Продължаваме промяната“ в окончателния текст залегна изискване средствата да се използват приорититено за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и за режийни разходи (електроснабдяване, водоснабдяване) и т.н.

С наредбата се конкретизират критериите за определяне на общия финансов ресурс на лечебните заведения, а именно броя на обслужваното население, броя на преминалите пациенти и броя разкрити легла за активно лечение. Данните за това ще се взимат от Националния статистически институт. На каква субсидия ще имат право отделните болници ще се изчислява спрямо индивидуалния коефициент по всеки от трите критерия въз основа на формула.

Така с бюджета на Министерството на здравеопазването ще се субсудират многопрофилни болници за активно лечение със смесено държавно и общинско участие, а когато на територията на съответната област няма такова лечебно заведение, ще се подпомгат МБАЛ със 100% държавно участие в капитала. Помощта е с цел осигуряване на капацитет за 24-часов непрекъснат режим за работа.

“Лечебните заведения за болнична помощ – многопрофилни болници за активно лечение със смесено държавно и общинско участие имат водеща роля в обезпечаване здравето на голяма част от населението във всички области на страната. Те изпълняват съществени задачи при оказване на спешна медицинска помощ, извънредни ситуации, аварии и катастрофи. В условията на установена трайна тенденция на висока инфлация и постоянно увеличение на разходите, законодателят предвижда предоставяната субсидия да се разходва основно за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и на оперативни разходи за снабдяване с електрическа и/или топлинна енергия, и/или с природен газ и за водоснабдяване”, се посочваше в мотивите към предлаганите промени.

Очаква се с измененията да се подпомогнат 26 лечебни заведения за болнична помощ – многопрофилни болници за активно лечение със смесено държавно и общинско участие и едно лечебно заведение за болнична помощ – многопрофилна болница за активно лечение със 100 на сто държавно участие в капитала. Става въпрос за УМБАЛ “Георги Странски” – Плевен, която е държавна, но изпълнява роля на областна болница.