Възможна асоциация между инхибиторите на протонната помпа и развитието на захарен диабет

В рамките на скорошно обсервационно проучване става ясно, че приемът на инхибитори на протонната помпа (PPI) е асоцииран с развитието на захарен диабет. Впоследствие ново изследване тип „случай-контрола“, позоваващо се на национална база данни за здравна информация от Италия, се фокусира върху същия въпрос. 

Близо 50 000 лица в зряла възраст (над 40г), развили захарен диабет в рамките на период от 5г., биват сравнени с други 50 000 пациенти без диабет, които съвпадат по пол, възраст и коморбидитет. В последвалия анализ, Ciardullo et al установяват статистически значима асоциация между приема на PPI и наскоро поставена диагноза захарен диабет. При прием на PPI с давност от 2 до 6 месеца, 6 до 24 месеца и над 24 месеца, отношението на риска за развитие на метаболитното заболяване е съответно  1.2, 1.4 и 1.6.

Коментар:

Захарният диабет е поредното състояние, асоциирано с приема на PPI, но причинно-следствена връзка още не е установена. Пример за важен фактор, пропуснат в анализа на резултатите, е затлъстяването, а телесната маса над нормата е асоциирана както със захарен диабет, така и с гастро-езофагеален рефлукс (който на свой ред е показание за назначаване на PPI). Въпреки това, резултатите от изследването не могат да бъдат пренебрегвани, защото за установената асоциация е предложен следния патогенетичен механизъм: хроничното потискане на производството на киселина променя състава на чревния микробиом, което се асоциира с промяна в метаболизма на глюкозата. Засега единственото директно последствие от направените изводи е да се обмисли антиацидната терапия при пациенти с нарушен глюкозен толеранс.

Източник:

  1. Ciardullo S et al. Prolonged use of proton pump inhibitors and risk of type 2 diabetes: Results from a large population-based nested case-control study. J Clin Endocrinol Metab 2022 Jun 16; 107:e2671. (https://doi.org/10.1210/clinem/dgac231. opens in new tab)