Орган-запазваща хирургия със или без лъчетерапия при рак на гърдата в ранен стадий

До момента има ограничени доказателства за целесъобразността на пропускането на лъчетерапията след орган-запазваща хирургична интервенция при пациентки с хормон-рецептор-позитивен рак на гърдата в напреднала възраст, които преминават през адювантна ендокринна терапия. 

С цел получаване на повече информация от ползите и рисковете от тази терапевтична стратегия, Kunkler et al. правят рандомизирано фаза III проучване сред 1326 жени на възраст над 65г. с хормон-рецептор-позитивен рак на гърдата в стадий T1 or T2 без метастази в лимфни възли при най-голям диаметър на тумора ≤3 cm. Обхванатата популация преминава през орган-съхраняваща хирургия с чисти резекционни линии и през адювантна еднокринна хирургия. Пациентките биват разпределени на случаен принцип да преминат през лъчетерапия (40 до 50 Gy; n=658) или да се въздържат от такава (n=668). Първичната крайна цел е честотата на локален рецидив като авторите изследват и преживяемостта, асоциирана със заболяването, общата преживяемост и дисталните рецидиви.

След среден период на проследяване от 9.1г., кумулативната заболеваемост от локален рецидив в рамките на 10г. е 9.5% (95% доверителен интервал [CI], 6.8 до 12.3) при групата без лъчетерапия и 0.9% (95% CI 0.1 до 1.7) сред облъчените пациентки (отношение на риска 10.4; 95% CI 4.1 до 26.1; P<0.001). Въпреки по-голямата честота на локален рецидив при жените, които не са преминали през лъчелечение, по отношение на 10-годишната заболеваемост от дистални рецидиви не се установява статистически значима междугрупова разлика: съответно 1.6% (95% CI 0.4 до 2.8) и 3.0% (95% CI 1.4 до 4.5) при непреминалите и преминалите през лъчетерапия. Общата преживяемост на 10-та година е практически идентична в двете рамена, приблизително 80.8% (95% CI 77.2 до 84.3) след лъчетерапия и 80.7% (95% CI, 76.9 to 84.3) при пациентките без такава. Няма съществена разлика и по отношение на регионалния рецидив и преживяемостта, свързана с основното заболяване. 

В заключение, пропускането на лъчетерапията в изследваната популация е асоциирано с повишена честота на локален рецидив, но не се регистрират неблагоприятни последствия по отношение на заболеваемостта от далечни рецидиви и общата преживяемост. 

Източник:

  1. Kunkler IH et al. Breast-Conserving Surgery with or without Irradiation in Early Breast Cancer February 16, 2023 N Engl J Med 2023; 388:585-594 DOI: 10.1056/NEJMoa2207586