Промени във фармако-терапевтичното ръководство по очни болести

Обнародвани са промени в Наредбата за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести.

Причините за промените са свързани с допълване на терапията за лечение на болести на ретината и стъкловидното тяло, в частност макулна дегенерация, свързана с възрастта и макулен едем.

С тях се цели да се създаде правна регламентация  на терапевтичния подход при лечение на очните болести, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Очни болести“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия и допълване на терапията за лечение на макулна  дегенерация, свързана с възрастта и на макулен едем, с включването на  лекарствения продукт с INN Faricimab.