Сърдечно-съдов риск при прием на хидроксихлорокин спрямо метотрексат при пациенти с ревматоиден артрит в напреднала възраст

Приемът на хидриксихлорокин е необходимо да се започва с повишено внимание при пациенти в напреднала възраст с ревматоиден артрит (РА), които са със сърдечна недостатъчност (СН) или са в риск от развитие на такава, става ясно от кохортно проучване, публикувано на 27 юни в сп. Journal of the American College of Cardiology.

Изследването обхваща 54,462 участници с РА на възраст над 65г., които не са били на предходно лечение с модифициращи болестта антиревматични лекарства (DMARDs). Половината започват лечение с метотрексат, а другата половина с хидроксихлорокин, с което биват разпределени в общо 27,231 двойки. 

В рамките на цялата кохорта експозицията на хидроксихлорокин не е асоциирана с по-висок риск от внезапна сърдечна смърт, камерна аритмия или сериозни сърдечно-съдови инциденти сравнено с метотрексат. 

При стратификация според вида на сърдечно-съдовото усложнение се установява статистически значимо увеличаване на смъртността по сърдечно-съдови причини със 17%, както и увеличение с 10% на смъртността по всички причини в групата на хидроксихлорокин, въпреки че не се установяват разлики по отношение на риска от инфаркт на миокарда и мозъчен инсулт.

Подгруповият анализ разкрива повишение с 30% на риска от сериозни сърдечно-съдови инцидент сред пациентите, приемащи хидроксихлорокин, които са със СН, в сравнение с участниците на терапия с метотрексат. Резултатите демонстрират и увеличение с 41% на риска от хоспитализация по повод СН след прием на хидроксихлорокин, независимо от наличието на коморбидитет от страна на сърдечно-съдовата система.

Приемът на хидроксихлорокин е асоцииран с повишаване с 34% на риска от смъртност със сърдечно съдова генеза, с 22% от смъртност по всякакви причини и със 71% на риска от инфаркт на миокарда. 

Авторите отбелязват, че приемът на хидроксихлорокин е асоцииран с кардиотоксичност, особено по отношение на кардиомиопатията, което би могло да преципитира появата на сърдечно-съдови инциденти или да утежни налична СН.

Източник:

  1. D’Andrea E et al. Cardiovascular Risks of Hydroxychloroquine vs Methotrexate in Patients With Rheumatoid Arthritis, Journal of the American College of Cardiology, Volume 80, Issue 1, 2022, Pages 36-46, ISSN 0735-1097, https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.04.039. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S073510972204935X)

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S073510972204935X?via%3Dihub