Промени в ръководството по очни болести

Промени, свързани с фармако-терапевтично ръководство по очни болести, са публикувани за обществено обсъждане. С тях се допълва терапията за лечение на болести на ретината и стъкловидното тяло, в частност макулна дегенерация, свързана с възрастта и макулен едем.

С промените се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на очните болести, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия. Така ще се постигне и осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинската специалност „Очни болести“, се посочва в мотивите към предлаганите промени.

Очакваният резултат е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с очни заболявания.

Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти. Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Очни болести“, се казва още в мотивите.