Прогноза при пациенти с метастатичен прозрачноклетъчен карцином на бъбрека, преминали през циторедуктивна интервенция

При пациенти с метастатичен прозрачноклетъчен карцином на бъбрека, хирургичното отстраняване на органа и на първичния тумор не е асоциирано с подобрена обща преживяемост, става ясно от анализ, публикуван в сп.  JAMA Network Open.

„Предходни обсервационни изследвания не взимат под внимание трудни за оценка променливи, повлияващи индикациите за хирургично лечение, и по този начин получените резултати не отразяват с точност ефективността на интервенцията“, заявяват Chakiryan et al. 

При първичния анализ на проучването, използващ конвенционални инструменти за подбор на популацията, се разглеждат общо 12 766 пациенти с метастатичен прозрачноклетъчен карцином на бъбрека (средна възраст 63г., 68% мъже, 88% от европеидната раса). Стига се до извода, че циторедуктивната нефректомия, проведена при 5005 от тях (39%) е асоциирана с по-добра обща преживяемост (HR 0.49; 95% доверителен интервал[CI], 0.47-0.51). 

Въпреки това, при използване на метода на инструментални променливи, не се демонстрира асоциация между циторедуктивната нефректомия и общата преживяемост  (HR, 0.92; 95%CI, 0.78-1.09). В рамките на проучването, увеличаването на разстоянието до лечебното заведение например се оказва значителна инструментална променлива (P < .001), като нарастващ брой пациенти преминават през циторедуктивна нефректомия с увеличаване на дистанцията до болницата, в която се осъществява лечението. Авторите обясняват тази тенденция с мотивацията на участниците да посетят голям клиничен център с висока степен на компетентност на голямо разстояние от техния дом ограничен брой пъти, отколкото да предприемат системна терапия, изискваща голям брой посещения. 

„В съгласие с актуалните критерии за доказателствена стойност, при използване на метода на инструментални променливи циторедуктивната нефректомия не води до по-добра обща преживяемост“, заявяват в заключение авторите.

Източник:

  1. Chakiryan NH, Gore LR, Reich RR, et al. Survival Outcomes Associated With Cytoreductive Nephrectomy in Patients With Metastatic Clear Cell Renal Cell Carcinoma. JAMA Netw Open. 2022;5(5):e2212347. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.12347

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/article-abstract/2792363