Актуализират терапията при атопичен дерматит и псориазис

Предлагат се промени в Наредбата за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кожни и венерически заболявания, става ясно от портала за обществени консултации. Причините са свързани с необходимостта от актуализиране на лекарствената терапия за лечение на атопичен дерматит и псориазис.

Основните изменения са свързани с прилагането на биологична терапия.

Според промените, които се предлагат,

  • „Биологични средства се препоръчват при пациенти с умерен до тежък атопичен дерматит, които отговарят на следните критерии:
  • Пациенти с атопичен дерматит с липса на ефект до 12 седмици от поне едно средство за системна терапия (съобразно консенсус на Българското дерматологично дружество, юли 2021 г.);
  • Невъзможност за провеждане на фототерапия или стандартно системно лечение; Непоносимост към фототерапия или стандартно системно лечение, поради възможност от развитие на сериозни странични ефекти;
  • Наличие на заболявания, при които е противопоказано стандартно системно лечение; – Пациенти с атопичен дерматит, при които EASI ≥ 15 или SCORAD ≥ 20.

Очакваният резултат от прилагането на проекта на наредба е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти за заболяванията Атопичен дерматит и Псориазис, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с кожни и венерически заболявания, се посочва в мотивите към наредбата.

Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги. Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност, чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми за горепосочените заболявания.

В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинска специалност „Кожни и венерически болести“, се посочва още в тях.