Предоперативно прекратяване на приема на биологични лекарства при ревматологични болни

Предоперативната подготовка на пациентите, получаващи биологични модифициращи болестта антиревматични лекарства (bDMARDs), изисква преценка между риска за забавено заздравяване на оперативната рана, и за инфекция от една страна, и за неоптимален контрол на ревматологичното заболяване от друга.

Според актуалните препоръки на дружествата за ревматологични болести, приемът на повечето биологични лекарства се спира преди интервенцията. Въпреки това качеството на тези препоръки е ниско. С цел внасяне на яснота по този проблем, van Duren BH et al. извършат мета-анализ на резултатите от 11 кохортни проучвания, обхващащи над 7000 пациенти, приемащи bDMARDs, повечето от които преминават през ортопедични операции. Най-честото показание за bDMARDs е ревматоиден артрит, а най-разпространените предписвани препарати са инхибиторите на тумор некрозис фактора  (TNF). При две трети от пациентите, bDMARDs биват спрени периоперативно, като периодът без прием варира широко, най-общо между 1 и 16 седмици. 

В сравнение с непрекъснатия прием, периоперативното спиране на bDMARDs е асоциирано със следните резултати:

  • Подобна честота на инфекция на оперативната рана  (2.8% сравнено с 3.6%; P=0.49)
  • Подобна честота на забавено заздравяване на оперативната рана (1.0% сравнено с 2.3%; P=0.32)
  • По-голяма честота на екзацербации на ревматоидното заболяване (25.7% сравнено с 7.3%; P=0.04)

Направените изводи са ограничени от ниското качество на включените проучвания, като между тях няма нито едно рандомизирано, контролирано изследване. Освен това, няма информация относно дозиране на bDMARD и паралелен прием на други медикаменти като метотрексат и азатиоприн. Въпреки това, без обективни доказателства за вреда от продължаващия периоперативен прием на bDMARDs, тяхното спиране трябва да става само въз основа на индивидуална преценка при всеки пациент. 

Източник:

  1. van Duren BH et al. The effect of perioperative biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs on the risk of postoperative complications. J Bone Joint Surg Am 2022 Jun 15; 104:1116. (https://doi.org/10.2106/JBJS.21.00811. opens in new tab)

https://www.jwatch.org/na55081/2022/07/12/stopping-biologics-rheumatologic-disease-before-surgery