Приложение на бримкови диуретици при пациенти на интензивно лечение

Натоварването с водно-електролитни разтвори би могло да бъде рисков фактор за органна дисфуния и летален изход в секторите по интензивно лечение, но за момента няма изготвени препоръки за овладяване на това състояние.   

Wichmann et al. правят системен анализ на ползите и евентуалните вреди от приложението на бримкови диуретици, които са средство на избор при тази патология. Авторите включват в анализа 10 проучвания с общо 804 участници, сравняващи бримкови диуретици с плацебо или липса на интервенция. 

Според получените резултати (които са с висок риск от субективност), не се установява разлика в смъртността по всякакви причини (относителен риск (RR) 0.72, 95% доверителен интервал (CI) 0.49–1.06). сред лекуваните с бримкови диуретици се отчитат по-малко сериозни нежелани събития (RR 0.81, 95% CI 0.66–0.99). 

Получените резултати са с малка степен на категоричност относно влиянието на бримковите диуретици върху смъртността и сериозните нежелани събития сред пациенти в реанимация с обемно свръхнатоварване с електролити. Тези препарати най-вероятно са от полза в такива случаи, но са необходими по-мащабни рандомизирани контролирани проучвания за доказване на техния ефект.

Източник:

  1. Wichmann, S., Barbateskovic, M., Liang, N. et al. Loop diuretics in adult intensive care patients with fluid overload: a systematic review of randomised clinical trials with meta-analysis and trial sequential analysis. Ann. Intensive Care 12, 52 (2022). https://doi.org/10.1186/s13613-022-01024-6

https://annalsofintensivecare.springeropen.com/articles/10.1186/s13613-022-01024-6#citeas