Ефективност на статините за първична профилактика на сърдечно-съдови заболявания

Последните препоръки подкрепят широката употреба на статини за първична профилактика на сърдечно-съдови (СС) инциденти на базата на изчисления СС риск, но тяхното приложение за първична профилактика често е ограничено поради опасения за възможни нежелани лекарствени реакции. Повечето системни обзори са фокусирани върху проучвания, засягащи вторична профилактика, докато прегледите на нежеланите ефекти при първичната профилактика са ограничени главно до наблюдение на оплаквания от страна на мускулите. 

Cai et al. провеждат мета-анализ на 62 рандомизирани проучвания, в които статините са съпоставени с нестатинови контроли или с други представители на класа сред общо 120 000 пациенти без доказано СС заболяване. По време на среден период на проследяване от 3.9г., статините са асоциирани с малко, но статистически значимо увеличение на оплакванията от страна на мускулите (разлика в абсолютния риск 15 на 10 000 пациенти),трикратно увеличение на стойностите на чернодробните ензими  (разлика в абсолютния риск 8 на 10 000 пациенти), спад в бъбречната функция (разлика в абсолютния риск 12 на 10 000 пациенти) и симптоми от страна на очите (разлика в абсолютния риск 14 на 10 000пациенти). Приложението на статини не е асоциирано с клинично потвърдено смущение в мускулната функция или със захарен диабет. Разликите между различните представители на класа са незначителни и не се регистрира ясна връзка доза-отговор по отношение на страничните ефекти. Обратно, назначаването на статини е асоциирано с по-малко случаи на инфаркт на миокарда, инсулт и свързани със СС система летални инциденти (разлика в абсолютния риск съответно 19, 9 и 8 на 10 000 пациенти)

Коментар:

Направеният анализ покрепя наличните доказателства, че ползите от статините са повече от страничните реакции сред популацията от пациенти със сериозен риск за развитие на СС заболяване. Авторите отбелязват, че статините са асоциирани с лекостепенно повишение на риска за захарен диабет в проучванията за вторична профилактика, може би поради разлика в пациентската популация или в терапевтичния режим.

Източник:

  1. Cai T et al. Associations between statins and adverse events in primary prevention of cardiovascular disease: Systematic review with pairwise, network, and dose-response meta-analyses. BMJ 2021 Jul 14; 374:n1537. (https://doi.org/10.1136/bmj.n1537)
https://www.jwatch.org/na53849/2021/08/05/statins-primary-cardiovascular-disease-prevention-new-meta