УМБАЛ “Лозенец” търси специализанти

УМБАЛ “Лозенец” обяви свободни места за специализанти. Обявени са общо 11 места. Това са:

3 свободни места за длъжността „лекар, специализант по хирургия“

3 свободни места за длъжността „лекар, специализант по урология“

3 свободни места за длъжността „лекар, специализант по ортопедия и травматология“

2 свободни места за длъжността „лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение“

Кандидатите трябва да представят следните документи:

–  Заявление за кандидатстване – свободен текст

–  Автобиография – европейски формуляр

–  Мотивационно писмо

– Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и приложението към нея – ксерокопие, заверено с гриф „Вярно с оригиала“ и подпис

–  Свидетелство за придобита специалност в системата на здравеопазването(ако има такава)

–  Удостоверение за членство в БЛС

Документите се представят в Деловодството на болницата в срок до 16.30 ч. на 30.09.2022 г.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване и съобразно разпоредбата на чл.47 от Наредба 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, уточняват от болницата.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за датата и часа на провеждане на събеседването.

За допълнителна справка и информация: тел. 02/9607 489, 02/9607 775.