Значение на когнитивния резерв за когнитивните траектории при лекостепенно нарушение на паметта и мисловните процеси

Пациентите с леко когнитивно нарушение (ЛКН)са с повишен риск от деменция, но при някои засегнати процесът е обратим. Iraniparast et al. анализират данни от проучването Nun Study с цел определяне на това до каква степен когнитивният резерв е асоцииран с когнитивните траектории при ЛКН. Нормалната когниция (НК), ЛКН и деменцията са оценени по признати скорови системи и е проведен анализ на функционалното състояние на участниците. Индикаторите за когнитивен резерв включват образователна степен, академично представяне в гимназиалния период и писмени езикови умения, оценени при преглеждане на автобиографии, написани в началото на третото десетилетие от живота на пациентите. 

Участниците са жени на възраст над 75г. Повечето от тях са с бакалавърска или с магистърска степен и имат добро академично представяне в гимназиалния курс. По време на среден период на проследяване от 8.6г., от 472 пациентки с ЛКН, при 143 (30%) се регистрира поне едно обратно развитие до НК, при 16 се запазва ЛКН, 142 развиват деменция, а при 171 се регистрира летален изход. Обратното развитие до НК е по-често срещано при участничките под 90г. възраст. В сравнение с носителите на ApoE-ℇ4 с ЛКН тези, които не са носители на ApoE-ℇ4 с ЛКН под 90г. са с три пъти по-голяма вероятност да претърпят обратно развитие до НК, а пациентките, които не са носители над 90г., са с четири пъти по-голям шанс за постигане на НК от техните връстници. 

Участничките, които не са носители на ApoE-ℇ4 под 90г. възраст, с висше образование или по-напреднали писмени езикови умения са с по-голяма вероятност за постигане на НК. Тези над 90г. са по-рискови за развитие на деменция, особено ако са носители на ApoE-ℇ4.

Коментар:

Образованието, академичните успехи и писмените езикови умения биха могли да повлияят на когнитивните траектории, а възрастта и носителството на ApoE-ℇ4 най-вероятно са допринасящи фактори. Необходими са по-подробни проучвания относно механизмите, по които тези траектории се повлияват от други индикатори на когнитивен резерв като физическа активност, както и от полови, расови и биологични разлики. 

Източник:

  1. Iraniparast M et al. Cognitive reserve and mild cognitive impairment: Predictors and rates of reversion to intact cognition vs progression to dementia. Neurology 2022 Feb 4; [e-pub]. (https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000200051. opens in new tab)

https://www.jwatch.org/na54635/2022/03/11/effect-cognitive-reserve-cognitive-trajectories-mci