Нови препоръки на работната група за превантивни услуги на САЩ относно пациентите, показани за КТ-скрининг за рак на белия дроб

Организация: Работната група за превантивни услуги на САЩ (USPSTF)

Въведение:

От USPSTF обновиха своя гайдлайн относно скринига за рак на белия дроб с нискодозова компютърна томография (ндКТ), като разшириха критериите за възраст и намалиха прага относно анамнезата за тютюнопушене. Новите препоръки се позовават както на мащабно европейско проучване, така и на скорошни сложни изследвания за моделиране на риска. 

Препоръки:

От USTSPF заключват, че ежегодното провеждане на ндКТ носи клинични ползи при скрининга за белодробен карцином сред хора на възраст от 50г. до 80г, с анамнеза за над 20 пакето-години  или прекратяване на вредния навик през предходните 15г. Препоръките са в сила до развитието на други заболявания, които биха нарушили тази полза или в случай, че пациентът няма желание или възможност да се подложи на радикално хирургично лечение (препоръка степен В). 

Коментар:

Актуализираният гайдлайн се базира на схващането, че разчитанията на ндКТ са поне толкова точни, колкото тези, описани в мащабните проучвания, и че пациентите с нискорискови находки са последвани от серийни образни изследвания.  Важно е да се отбележи, че тази препоръка остава степен „В“ т.е. от USPSTF не са изцяло сигурни в съотношението полза/риск. 

Според тези препоръки, показаната за скрининг популация се разширява с 80%, но според редица експерти основната трудност с навременната диагностика на рака на белия дроб не са критериите за неговото извършване, а достъпът и инициативността на специалисти и пациенти.  Едва 5-10% от хората, подходящи за скрининг според предходния гайдлайн реално са преминали през такъв, като съществува голямо неравенство по отношение на раса, етнос и социално-икономически статус, а редица държавни и частни здравни фондове няма да покрият ндКТ като скринингова стратегия. 

Източници:

  • US Preventive Services Task Force. Screening for lung cancer: US Preventive Services Task Force recommendation statement. JAMA 2021 Mar 9; 325:962. (https://doi.org/10.1001/jama.2021.1117)
  • Colson YL et al. New USPSTF guidelines for lung cancer screening: Better but not enough. JAMA Surg 2021 Mar 9; [e-pub]. (https://doi.org/10.1001/jamasurg.2021.0242)
  • Fukunaga MI et al. The 2021 US Preventive Services Task Force recommendation on lung cancer screening: The more things stay the same…. JAMA Oncol 2021 Mar 9; [e-pub]. (https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2020.8376)

J watch:

https://www.jwatch.org/na53326/2021/03/11/uspstf-expands-its-recommendation-lung-cancer-screening