Асоциация между тормоза в детската възраст и ефектът от стратегиите за редукция на телесна маса

Целта на разгледаното проучване е да определи взаимоотношението между тормоза в детската възраст и динамиката в телесната маса при лечение на затлъстяването, както и да оцени косвените последствия от този тормоз върху телесната маса чрез тежестта на системното преяждане. В изследването са включени 431 участници, които са част от програма за поведенчески стратегии за намаляване на телесната маса.

Пациентите сами съобщават за физически и емоционален тормоз в детството и за тежестта на системното преяждане. Тяхното тегло бива проследено в хода на 6 месеца и в последствие бива изчислен процентът редукция на телесната маса . 

След взимане предвид на редица променливи става ясно, че физическият тормоз в детската възраст (но не и емоционалният) е предиктор на по-малък процент редукция на телесната маса (B = −1.78%; 95% CI: −3.10% до −0.47%). Въпреки че физическият и емоционалният тормоз са свързани с тежестта на системното преяждане в началото на програмата, тази тежест не променя асоциацията между типа насилие в детска възраст и процентът на загуба на телесна маса. 

В заключение, хората с анамнеза за тормоз в детството са с по-малка редукция в телесната маса от участниците без такава анамнеза при преминаване през поведенческо лечение на затлъстяването. Тази зависимост не се повлиява от тежестта на системното преяждане. Ето защо такива пациенти биха извлекли полза от терапия, фокусирана върху преживяния стрес в детството. 

Източник:

  1. Tavernier RLE, Mason SM, Levy RL, et al. Association of childhood abuse with behavioral weight-loss outcomes: Examining the mediating effect of binge eating severity Obesity 21 December 2021 https://doi.org/10.1002/oby.23320

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.23320?af=R