Асоциация между серумната анионна празнина и общата смъртност при пациенти с ДИК

Проучванията върху рисковите фактори при пациенти с дисеминирана интравазална коагулация (ДИК) са много малко, поради което Hu et al. се позовават на данни от базата Medical Information Mart for Intensive Care III version 1.4 (MIMIC-III v1.4) в рамките на изследване относно това дали серумната анионна празнина (АП) е независимо свързана с общата смъртност при пациенти с ДИК.  

В проучването са обхванати общо 2 654 пациенти с ДИК като първичните крайни цели са вътреболничната, 30-дневната, 90-дневната и общата смъртност. АП е изследвана при прием в сектор за интензивно лечение и нейната асоциация със смъртността е оценена със статистически анализ. 

Според получените резултати всички крайни цели (вътреболнична, 30-дневна, 90-дневна и обща смъртност) са в положителна корелация с АП. HR, доверителните интервали и (CI) и P са съответно 1.05 (1.04– 1.07) < 0.0001, 1.06 (1.04– 1.07) < 0.0001, и 1.05 (1.03– 1.07). Същевременно авторите не откриват очевидна нелинейна връзка межди АП и вътреболничната, 30-дневната, 90-дневната и общата смъртност, което показва, че асоциацията между АП и общата смъртност при пациенти с ДИК е почти линейна.  

Източник:

  1. Hu B, Cao J, Hu Y, Qin Z, Wang J. The Association Between Serum Anion Gap and All-Cause Mortality in Disseminated Intravascular Coagulation Patients: A Retrospective Analysis. Int J Gen Med. 2021;14:4535-4544

https://doi.org/10.2147/IJGM.S318334

https://www.dovepress.com/the-association-between-serum-anion-gap-and-all-cause-mortality-in-dis-peer-reviewed-fulltext-article-IJGM