Обща или спинална анестезия при операция по повод фрактура на тазa?

Спиналната анестезия се смята за по-безопасна алтернатива на общата такава при пациенти с висок риск за периоперативни усложнения и фатален изход. В рамките на разгледаното проучване, проведено в 46 болници в САЩ и Канада, общо 1600 пациенти (средна възраст 78г.) с интертрохантерна или субтрохантерна фрактура, или със счупване на шийката на бедрената кост биват разпределени на случаен принцип към хирургична интервенция под обща или спинална анестезия. Около 15% от участниците и в двете групи са с коронарна болест на сърцето, а при 15% има хронично белодробно заболяване. 

В сравнение с пациентите, преминали през операция под обща анестезия, тези оперирани под спинална такава са с подобни стойности на първичната крайна цел (комбинация от фатален изход и невъзможност за ходене на къси разстояния) на 60-тия ден следоперативно (близо 18% от всяко рамо). Смъртността (около 4%), делирът (около 20%) и продължителността на болничния престой също са подобни в двете групи. 15% от участниците, рандомизирани на спинална анестезия,  преминават на обща; най-честата причина е невъзможност за спинален блок поради анатомични особености.

Коментар:

Важно е да се отбележат две особености: от подруповия анализ става ясно, че първичната крайна цел е по-честа при пациенти с коронарни и белодробни заболявания, но дизайнът на това изследване не позволява намирането на разлики между спиналната и общата анестезия в тези групи. Освен това, честотата на неуспех на извършване на спинална анестезия в предходни проучвания е между 3% и 4%. Въпреки това, разгледаното изследване се спира на стратификацията по отношение на периоперативния риск, а именно че в отсъствие на големи разлики в безопасността, преценката относно вида на анестезията е необходимо да бъде продиктувана от предпочитанията на пациента и клиничната оценка.

Източник:

  1. Neuman MD et al. Spinal anesthesia or general anesthesia for hip surgery in older adults. N Engl J Med 2021 Oct 9; [e-pub]. (https://doi.org/10.1056/NEJMoa2113514)

https://www.jwatch.org/na54208/2021/10/26/spinal-anesthesia-not-safer-general-anesthesia-hip