Измерване на вътреочното налягане при пациенти със захарен диабет

Цел: Да се определи ефекта от предизвиканите от захарния диабет промени в показателите на вътреочното налягаме с помощта на апланационна тонометрия по Голдман, Ocular Response Analyzer (IOPcc)  и Corvis ST(bIOP).

Методи: Измерванията са направени с апланационна тонометрия по Голдман, Ocular Response Analyzer и Corvis ST при 69 пациенти със захарен диабет. Освен това са извършени биометрия и томография и е снета подробна анамнеза относно основното заболяване. Получените резултати са сравнени със здрави участници на същата възраст.

Резултати:

При пациентите със захарен диабет се наблюдава леко увеличение на вътреочното налягане, измерено с апланационна тонометрия по Голдман (P = 0.193), както и на централна дебелина на роговицата P = 0.184). Не се намира значителна разлика между двете групи по отношение на параметрите при IOPcc (P = 0.075) и bIOP (P = 0.542). И в двете рамена стойностите на IOPcc са по-високи от вътреочното налягане, измерено с апланационна тонометрия по Голдман (P = 0.002, P < 0.001), докато bIOP е почти равно на него (P = 0.795, P = 0.323). Централната дебелина на роговицата е с тенденция към нарастване при пациентите с неоптимален контрол на основното заболяване, сравнено с добре контролирания захарен диабет (P = 0.059). Вътреочното налягане, измерено с апланационна тонометрия по Голдман корелира с централната дебелина на роговицата докато IOPcc и bIOP са независими от нея при пациентите от двете групи. 

Заключение:

При пациентите със захарен диабет, вътреочното налягане, измерено с апланационна тонометрия по Голдман е леко, но не съществено увеличено, което би могло да се обясни с увеличена централна дебелина на роговицата и с промени с биомеханичните свойства. Въпреки това, стойностите на вътреочното налягане, измерени с Ocular Response Analyzer и Corvis ST не се различават значително между пациентите със захарен диабет и здравите участници. bIOP демонстрира по-голямо съгласие с резултатите от  апланационната тонометрия по Голдман, отколкото IOPcc, и е независим от централната дебелина на роговицата.

Източник:

  1. Ramm L, Herber R, Spoerl E, Pillunat LE, Terai N. Intraocular pressure measurements in diabetes mellitus. Eur J Ophthalmol. 2020 Nov;30(6):1432-1439. doi: 10.1177/1120672119890517. Epub 2019 Nov 28. PMID: 31779470.

Pub med: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31779470/