Подобряване диагностиката на хематурията при жените

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Микроскопската хематурия е честа случайна находка, която изисква подробна оценка с образни изследвания и цистоскопия. Въпреки че малигнизацията на преходния епител се среща по-рядко при женския пол, отколкото при мъжкия, микроскопската хематурия се открива по-често при жените, най-вероятно поради замърсяване от влагалището. 

В рамките на едноцентрово изследване, проведено в САЩ, Chen et al. целят да идентифицират характеристиките, насочващи към „истинска“ микроскопска хематурия (дефинирана като ≥3 еритроцити [RBCs] в зрително поле при проба от катетеризиран мехур). Всяка една от общо 46 пациентки с микроскопска хематурия бива насочена за преглед от уролог, където дава още две уринни проби: средна струя  от т. нар. „стерилна урина“, взета след инструктаж, и проба от катетеризиран мехур. Тези изследвания биват съпоставени с първоначалното, въз основа на което пациентките са насочени към специалиста. 

Пробите, взети в урологичната клиника (както спонтанно отделената, така и след катетеризация) са със значително по-малко RBCs и клетки от плоскоклетъчен епител (SECs) отколкото първоначалните. Например резултатите от изследване на средната струя са средно с 3.7 RBCs, спрямо средно 10.3 RBCs от първоначалното изследване на урина. Най-малък брой клетки от двата типа има при анализ на урина от катетеризиран мехур като всички проби са с ≤2 SECs, въз основа на което авторите приемат ≤2 SECs за праг, показващ правилно взетата уринна проба. Прилагането на тази гранична стойност значително подобрява положителната предиктивна стойност на рутинните изследвания на урина при диагностициране на „истинска“ микроскопска хематурия. От голямо значение е фактът, че една трета от първоначалните изследвания на урина в рамките на проучването не покриват този критерий. 

Коментар:

Според резултатите от проучването, първоначалните уринни проби, взети в домашни условия, са с трикратно по-високи стойности на RBCs, отколкото взетите в урологичната клиника. Ето защо от основно значение за предотвратяване на контаминацията при събиране на материал за изследването са два фактора: подробното инструктиране на пациента и повтаряне на изследването при съмнителен резултат. 

Източник:

  1. Chen A et al. Defining properly collected urine: Thresholds to improve the accuracy of urinalysis for microscopic hematuria evaluation in women. J Urol 2022 Feb; 207:385. (https://doi.org/10.1097/JU.0000000000002200. opens in new tab)

https://www.jwatch.org/na54659/2022/02/24/improving-hematuria-evaluation-women