Изходни характеристики, клинично поведение и предиктори на ранната смъртност при кардиогенен шок

Публикациите на тема кардиогенен шок (КШ) са сравнително малко и са най-вече фокусирани върху малки проучвания върху селектирана популация. В рамките на проспективното, многоцентрово обсервационно проучване FRENSHOCK, Delmas et al. анализират особеностите на КШ в момента и определят независимите фактори, асоциирани с 30-девната смъртност сред голяма неселектирана кохорта. 

Изследването обхваща 772 пациенти (средна възраст 65г., 71,5% мъже), приети в звена по интензивно лечение в периода между април и октомври 2016г. 280 (36.3%) участници са с исхемичен КШ. При 58.3% от пациентите е предприета апаратна вентилация, сърдечно-съдова поддръжка или диализа. 30-дневната смъртност е изчислена на 26.0% (от 16.7% до 48.0% в зависимост от причината за хоспитализация и звеното). Многофакторният анализ показва, че има шест независими променливи,  асоциирани с повишена 30-дневна смъртност: възраст (OR 1.06, 95% доверителен интервал (CI): 1.04–1.08), прием на диуретици (OR 1.74, 95% CI: 1.05–2.88), сърдечно-съдова поддръжка (OR 1.92, 95% CI: 1.12–3.29), фракция на изтласкване на лява камера  <30% (OR 2.15, 95% CI: 1.40–3.29), приложение на норадреналин (OR 2.55, 95% CI: 1.69–3.84) и на диализа (OR 2.72, 95% CI: 1.65–4-49).

В заключение, неисхемичният КШ съставлява 60% от всички случаи на КШ. Състоянието все още е асоциирано със значителна, но варираща ранна смъртност в зависимост от причината и звеното, в което се извършва хоспитализацията, независимост от възможностите за хемодинамична поддръжка и за заместващи терапии. 

Източник:

  1. Delmas C, Roubille F, Lamblin N, et al. Baseline characteristics, management, and predictors of early mortality in cardiogenic shock: Insights from the FRENSHOCK registry ESC Heart Failure 31 December 2021 https://doi.org/10.1002/ehf2.13734

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ehf2.13734?af=R