Обществена нагласа относно използването на Twitter от лекарите и отражение върху тяхната репутация

Медицинските специалисти използват социалните мрежи за да общуват със свои колеги, да обсъждат професионални теми и да запознават обществото с актуална информация на здравна тематика. Тези платформи имат огромно влияние в промоцията на общественото здраве, но същевременно при неправилно използване имат потенциала да навредят сериозно на кариерата на работещите в сферата на здравопазването.

С цел задълбочен поглед върху нагласите относно използването на twitter от страна на лекарите Kilic Y, Avery P, Nakov R et al провеждат анкета сред здравни специалисти, пациенти и обществени фигури, съдържаща 21 въпроси и я разпространяват в социалната мрежа.  С помощта на многофакторен анализ те оценяват компонентите, водещи до съмнение в професионализма на лекарите, използващи Туитър.

Общо 726 участници попълват анкетата, а анализът показва, че делът на хора без лекарско образование, станали свидетели на непрофесионално поведение и потенциално нарушаване на лекарската тайна, е по-голям от делът на лекарите (p<0.01). Освен това е по-голям и процентът на хора без медицинско образование, които смятат, че активността на лекарите в twitter трябва да бъде контролирана от техния работодател и от регулаторни органи. Най-важният предиктор на недоверие в лекарската професия е предходна проява на непрофесионално поведение  (OR 2.70; 95% CI 2.08–3.33; p<0.01).

В заключение, съществува несъответствие между медицинските и немедицинските среди относно въпроса дали е правилно лекарите да използват twitter и до каква степен специалист, който използва активно социалната мрежа, се счита за способен да опази лекарската тайна.

За да се спомогне за запазване на конфиденциалността на пациентите е важно да се спазват общите правила за използване на платформата, както и всеки специалист да обръща особено внимание на информацията, която споделя в социалните мрежи.

Източник:

  1. Kilic Y, Avery P, Nakov R et al. The public’s attitude towards doctors’ use of Twitter and perceived professionalism: an exploratory study Clinical Medicine 2021 Vol 21, No 5: e475–9 DOI: 10.7861/clinmed.2021-0357