Профилактика на венозния тромбемболизъм при пациенти с COVID-19 на интензивно лечение

Данните от обсервационните проучвания, направени досега, не внасят яснота относно това дали при пациентите с COVID-19 има полза от приложението на по-висока от стандартната профилактична доза антикоагулант. Освен това, болните с COVID-19 в звеното за интензивно лечение са с по-голяма вероятност от летален изход при възникване на кървене.

Авторите на проучването INSPIRATION разпределят на случаен принцип 600 пациенти на интензивно лечение (средна възраст 62г.) с COVID-19 от 10 центъра в Иран да получат или междинна доза еноксапарин (1 mg/kg дневно), или стандартна такава (40 mg дневно).

Първичната крайна цел по отношение на ефективност (т.е. 30-дневна заболеваемост от венозна или артериална тромбоза, лечение с екстракорпорална мембранна оксигенация или летален изход) се наблюдава в подобни честоти и при двете дозировки на антикоагуланта (45.7% при междинната доза и 44.1% при стандартната). Подобни са и честотите на летален изход (43.1% и 40.9%), ВТЕ(≈3.4% и в двете групи) и сериозно кървене (2.5% и 1.4%). Тежка тромбоцитопения (<20,000 клетки/µL) се регистрира значително по-често при получилите междинна доза еноксапарин, в сравнение със стандартната (2.2% спрямо 0%).

Коментар:

Имайки предвид високата честота на ВТЕ при пациенти с COVID-19, би било логично по-високата профилактична доза да доведе до по-добра прогноза по oтношение на честотата на ВТЕ. Въпреки това, резултатите от разгледаното рандомизирано проучване не подкрепят тази хипотеза.

Представените доказателства, заедно с други междинни резултати проучвания, показващи евентуална вреда от антикоагулацията в терапевтична доза при пациенти с тежко протичане на COVID-19,  насочват към прилагане на стандартна доза антикоагулант при профилактика на ВТЕ сред болните  на интензивни грижи. Продължават клиничните изследвания върху хора с COVID-19, които не се лекуват в звено по интензивни грижи.

Източник:

  1. INSPIRATION Investigators. Effect of intermediate-dose vs standard-dose prophylactic anticoagulation on thrombotic events, extracorporeal membrane oxygenation treatment, or mortality among patients with COVID-19 admitted to the intensive care unit: The INSPIRATION randomized clinical trial. JAMA 2021 Mar 18; [e-pub]. (https://doi.org/10.1001/jama.2021.4152)