Приложение на макролиди и тинитус

Макролидите са сред най-често назначаваните антибиотични класове и се използват в широки индикации, някои от които (нетуберкулозни микобактериални инфекции, Helicobacter pylori) изискват продължаващи с месеци режими.

Редица изследвания са фокусирани върху ототоксичния ефект на макролидите (загуба на слуха и тинитус), но резултатите често са нееднозначни. По тази причина невинаги при предписване на тези антибиотици се отчитат техните нежелани реакции.

Vanoverschelde et al. провеждат кръстосан и лонгитудинален анализ на свързаната с макролиди ототоксичност при съответно 4286 и 636 участници от изследването  Rotterdam (започнало през 1989г. с цел изучаване на последствията от процеса на стареене). Взети са предвид фактори като артериално налягане, захарен диабет, бъбречна функция и прием на медикаменти с установена ототоксичност.

Експозицията на макролиди е категоризирана според дефинираната дневна доза (ДДД) и продължителността на лечението. Най-често предписваните препарати за азитромицин и кларитромицин. Приемът на макролиди е асоцииран с увеличение с 25% на риска от тинитус (P=0.006), като той е по-изразен сред получилите повече от 14 ДДД, сред участниците на терапия с препарати с междинно и дълго действие и сред пациентите с ежедневен, сравнено с периодичен тинитус. Не се регистрира статистически значима асоциация между приема на макролиди и по-високия праг на чуване или загубата на слух, въпреки че асоциацията между по-високия праг на чуване и скорошен прием на макролиди е с гранична значимост (P=0.053).

Коментар:

Получените резултати показват, че дългосрочната експозиция на макролидни антибиотици е значително асоциирана с продължителен тинитус (и вероятно с обратима загуба на слуха). Ето защо, пациенти с анамнеза за повишен риск (напреднала възраст, проблеми със слуха, прием на ототоксични медикаменти) е необходимо да бъдат проследявани за тревожни симптоми при назначаване на дългосрочна терапия с макролид. Проучванията в бъдеще ще се фокусират върху това дали аудиометрията е меродавен метод за оценка на слуха при приемащи макролиди пациенти.

Източник:

  1. Vanoverschelde A et al. Macrolide-associated ototoxicity: A cross-sectional and longitudinal study to assess the association of macrolide use with tinnitus and hearing loss. J Antimicrob Chemother 2021 Jul 27; [e-pub]. (https://doi.org/10.1093/jac/dkab232)