Спазване на здравословен хранителен режим и заболеваемост от хронична бъбречна недостатъчност в общата популация

Здравословните хранителни навици са асоциирани с по-нисък риск от хронична бъбречна недостатъчност (ХБН). С цел анализ на асоциацията между качеството на хранителния прием, оценено по скалата Lifelines Diet Score (LLDS) с честотата на ХБН или с трайното намаляване на скоростта на гломерулната филтрация (eGFR) Cai et al. използват данни от проспективното проучване в национален мащаб Lifelines cohort in the Northern Netherlands, обхващащо 78 346 участници без ХБН.

Хранителният режим бива оценен на базата на 110-компонентна анкета в началото на изследването. Качеството на диетата е описано чрез скалата LLDS, която е основана на доказателства за връзката хранителен прием-заболяване разглеждайки всички хранителни групи. Анализира се връзката между резултата по LLDS (разделен в четири групи от най-нисък към най-висок) в началото и заболеваемостта от ХБН (eGFR <60 mL/min/1.73 m2) или намаляването с ≥20% в eGFR в края на проследяването.

В хода на проследяване с продължителност 3.6г. (± 0.9г.), 2071 (2.6%) участници развиват ХБН, а при 7611 (9.7%) се регистрира спад в eGFR с ≥20%. Пациентите от най-високата четвъртина по резултат от LLDS са с най-нисък риск от ХБН  (OR 0.83, [95% CI: 0.72–0.96]) и от спад в eGFR ≥20% (OR 0.80, [95% CI: 0.75–0.86]), сравнено с участниците в най-ниската четвъртина. Ето защо, авторите заключват, че спазването на здравословна диета с висококачествени хранителни продукти е асоциирано с по-нисък риск от ХБН и от спад с ≥20% на eGFR сред общата популация.

Източник:

  1. Cai Q et al. Diet quality and incident chronic kidney disease in the general population: The lifelines cohort study, Clinical Nutrition 2021, ISSN 0261-5614,https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.07.033.