По-тежко протичане на COVID-19 при пациенти със затлъстяване

Ново изследване, публикувано в Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), издаван от Центъра за контрол на заразните заболявания в САЩ, намира връзка тип „доза-отговор” между по-високия индекс на телесната маса (BMI) и тежките последици след заразяване с COVID-19.

Авторите събират медицинска информация от близо 150,000 възрастни, потърсили помощ в спешни отделения или хоспитализирани по повод COVID-19 в периода от март до декември 2020г. Приблизително 28% от този контингент са с телесна маса над нормата (BMI между 25 и 29.9), а 51% са със затлъстяване (BMI 30+).

След анализ спрямо редица променливи става ясно, че телесната маса над нормата е свързана с повишен риск от прибягване до апаратна вентилация (отношение на риска 1.12), в сравнение с поддържането на здравословна телесна маса. Затлъстяването е асоциирано с по-висок риск от хоспитализация и прием в структура с интензивно лечение (при BMI над 40), инвазивна апаратна вентилация и фатален изход като рискът нараства с увеличаване на BMI. Тази зависимост е най-ясно изразена при хората под 65-годишна възраст.

„Получените резултати показват, че при пациенти със сериозно затлъстяване може би се налагат по-интензивни методи на лечение на  COVID-19. Те също са в подкрепа на хипотезата, че възпалението вследствие на натрупването на мастна тъкан е фактор, повлияващ тежестта на свързаните с COVID-19 заболявания”, пишат авторите.