Хистопатология на увреждането на сърцето при COVID-19

Критично тежкото протичане на COVID-19 често се отличава със сърдечна увреда. Тя може да бъде аспект от цялостна мултиорганна дисфункция или да се прояви като по-редкия възпалителен съдов синдром. До момента няма подробни хистопатологични изследвания върху тези клинични прояви.

Pellegrini et al. описват резултатите от аутопсии на 40 сърца на хоспитализирани пациенти, при които настъпва летален изход след тежкопротичащ COVID-19.

При четиринадесет сърца (35%) се откриват доказателства за некроза на сърдечните миоцити. Хронично бъбречно заболяване се наблюдава по-често при случаите с некроза на кардиомиоцитите, отколкото в останалите 26 препарата без некроза т.е. 36% сравнено с 8%. 50% случаите на миоцитна некроза са при жени спрямо едва 15%  от случаите без некроза. Случаите със и без некроза са с еднаква вероятност за хемодинамично значими лезии на коронарните артерии (>75% стеснение на лумена).

Сред три от сърцата с кардиомиоцитна некроза се открива остър инфаркт на миокарда (ИМ при некроза >1 cm2), а при останалите 11 се установяват по-малки площи от фокална миоцитна некроза. При 9 сърца, некрозата се дължи на микротромби в миокардните капиляри и артериоли.

При тях се откриват по-голямо количество фибрин и компоненти на  C5b-9 терминалния комплемент, в сравнение със ST-елевация(STEMI). При STEMI-групата, съставът на тромбите е подобен сред болните от COVID-19 пациенти и сред незаразените петима участници.

Коментар:

Пациентите с тежкопротичащ COVID-19 са в опасност от развитие на системни микротромби, които да доведат до мултиорганна недостатъчност. Богатите на компоненти на терминалния комплемент микротромби може би са най-честата причина за сърдечна увреда при COVID-19.

По-задълбоченото изучаване на микроангиопатията при инфекциозното заболяване и общите черти с микроангиопатните синдроми биха могли да доведат до по-ефективна терапия, която, въпреки дългата пандемия, все още остава неясна.

Източник:

  1. Pellegrini D et al. Microthrombi as a major cause of cardiac injury in COVID-19: A pathologic study. Circulation 2021 Jan 22; [e-pub]. (https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.051828)