БЛС отпуска стипендии на бъдещи и млади лекари

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

В условията на пандемия и покачващите се очаквания на обществото към лекарите, още повече се засилва необходимостта от стимулиране на бъдещите лекари, които се оказват едни от най-полезните в COVID- отделенията и дават своя младежки ентусиазъм и добра експертиза при овладяване на ситуациите. Това информираха от съсловната организация на лекарите.

Ето защо за поредна година Български лекарски съюз стартира проекта за финансово стимулиране на бъдещи лекари от 5-ти и 6-ти курс, специалност „Медицина“, в хода на тяхното академично израстване чрез ежемесечна финансова подкрепа (за период от 9 месеца), както и финансиране на такса участие в национални и международни форуми на млади лекари до 35 години.

Новост тази година е включването на стипендиантите в различни инициативи на БЛС и партньорските организации, безплатни обучителни курсове и други.

Кандидатите следва да отговарят на следните условия за кандидатстване по Програмата на Български лекарски съюз за подпомагане, обучение и изграждане на лидерски и комуникационни умения сред бъдещите лекари за 2020-2021г.:

За студентите по специалност „Медицина“ от 5-и и 6-и курс:

Среден успех от началото на следването до момента над 5.00 – удостоверява се чрез уверение за среден успех от съотвеното ВУЗ;

Съгласие на стипендиантите да участват в:

а) инициативи на БЛС и партньорските организации на БЛС;

б) безплатни обучителни курсове;

в) организацията по провеждане на събори на БЛС, ежегодната церемония „Лекар на годината“, изложби в областта на здравеопазването;

г) регулярни срещи с администрацията на БЛС за обсъждане на актуални теми от здравеопазването, решаване на текущи проблеми и др;

Владеенето на чужд език е с предимство при класирането на кандидатите, което се удостоверява със сертификат или диплома за завършена езикова гимназия.

Срок за кандидатстване: 14.10 – 13.11.2020 г.

Целогодишно е кандидатстването за финансиране на участие в национални и международни научни форуми на млади лекари до 35 години, специализанти, които не са завършили своята специализация, докторанти (редовни или на самостоятелна подготовка), които имат договор за обучение и на се отчислени към датата на подаване на заявлението.

Пълна информация можете да намерите и на сайта на БЛС.