ЕМА: Нови медикаменти

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Kaftrio (elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor) на Vertex Pharmaceuticals ще се прилага за лечение на муковисцидоза (кистична фиброза – CF) при пациенти >12-годишна възраст, които са хомозиготни за F508del мутация или хетерозиготни за F508del мутация в гена, кодиращ протеина CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), с минимално функционираща мутация (това означава или липса на продукция на белтъка CFTR, или дефект в този белтък, поради което той не отговаря на ivacaftor или tezacaftor/ivacaftor in vitro).

Elaxacaftor и tezacaftor са коректори на активноста на CFTR, които увеличават клетъчната обработка и трафик на F508del-CFTR (повишават количеството на трансмембранния регулатор на проводимостта при CF), а ivacaftor увеличава количеството на CFTR върху повърхността на епителните клетки, въздействайки върху хлоридния транспорт през апикалните им мембрани.

Комбинираният ефект на elexacaftor, tezacaftor и ivacaftor увеличава активността на CFTR протеина, измерена чрез повишаване на CFTR хлоридния транспорт.

Hepcludex (bulevirtide) на MYR за лечение на хронична инфекция с хепатит делта вирус (HDV) с компенсирано чернодробно заболяване. Медикаментът блокира навлизането на HBV и HDV в хепатоцитите чрез свързване и инактивиране на NTCP (натриево-зависим таурохолат ко-транспортен полипептид), който служи като важен входен рецептор на HBV/HDV.

Положителният ефект на медикамента се изразява в ефективно намаление на нивата на HDV РНК и симптомите на чернодробно възпаление.

Piqray (alpelisib) на Novartis Europharm ще се прилага с fulvestrant за комбинирано лечение на постменопаузални жени и мъже с HR-позитивен, HER2-негативен локално авансирал или метастазирал рак на гърдата с PIK3CA мутация, след прогресия на заболяването след хормонална монотерапия.

Активната субстанция на медикамента инхибира фосфорилирането на PIK3K (включително на AKT), които участват в клетъчната пролиферация. Неговото приложение, в комбинация с fulvestrant, подобрява значително преживяемостта без прогресия на заболяването.

Rozlytrek (entrectinib) на Roche ще се прилага като монотерапия за лечение на възрастни и деца >12-годишна възраст със солидни тумори, които експресират слят ген на неутрофилната тирозин рецепторна киназа (NTRK).

Освен това, агентът ще се използва и като монотерапия при възрастни болни с ROS1-позитивен, напреднал недребноклетъчен рак на белите дробове (NSCLC), които преди това не са получавали ROS1 инхибитори.

Xenleta (lefamulin) на Nabriva Therapeutics за лечение на придобита в общността пневмония при възрастни, когато не е подходящо да се използват често предписваните за болестта антибиотици или те са били неефективни. Активната субстанция на медикамента е антибиотик за системно приложение, който инхибира бактериалната протеинова синтеза.

За повече информация: Списание МД

ЕМА: Нови медикаменти
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email