Броят на хоспитализираните пациенти с остър миокарден инфаркт е намален по време на извънредното положение в България

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

COVID-19 пандемията доведе до значима редукция на хоспитализациите по повод остър миокарден инфаркт в засегнатите държави, съпроводена с повишаване на болничната смъртност, усложненията и случаите на извънболничен сърдечен арест. Причините за това явление на този етап не са напълно изяснени.

В последния брой на сп. „Медицински преглед“ Димитрова Е. и сътр. отчитат намаляване на броя на хоспитализираните пациенти с остър миокарден инфаркт (ОМИ), както и увеличаване на честотата на острата застойна сърдечна недостатъчност по време на извънредното положение.

В проучването авторите целят да оценят влиянието на COVID-19 пандемията върху броя на хоспитализираните пациенти с ОМИ и техните характеристики в МБАЛ „Национална кардиологична болница”, София.

Те анализират данните от всички пациенти, хоспитализирани по повод ОМИ със и без ST-сегмент елевация за периода 13 март-13 май през 2019 г. и същия период на 2020 г. (периодът съответства на обявеното в Република България извънредно положение). Събраните данни включват рисковия профил, индексното събитие, проведените изследвания и лечение, изчислени скорове GRACE, CRUSADE, SAPS II, APACHE II и SOFA.

Основни резултати:

В анализа са включени 118 пациенти с ОМИ без данни за COVID-19. През 2020 г. общият брой на пациентите с ОМИ намалява с 21%, като намалението е за сметка на пациентите със STEMI. Скоровете за тежест на болните са достоверно по-високи през 2020 г.: GRACE – 121 ± 37 спрямо 144 ± 48, р < 0,002, APACHE II – 12 (IQR 5) спрямо 7 (IQR 5), p = 0.0001, и SOFA – 3 (IQR 6) спрямо 1 (IQR 1), p = 0.0001.

Наблюдава се значимо увеличаване на пропорцията пациенти с прояви на остра застойна сърдечна недостатъчност при постъпването (Killip клас II и III) през 2020 г. (съответно 19 спрямо 6% и 11 спрямо 2%, р = 0,0314 и 0,0427), както и по-честа употреба на бримков диуретик – 48 спрямо 38%, р = 0,048.

Такава тенденция се наблюдава и по отношение на кардиогенния шок и механичните усложнения, но тя не достига статистическа значимост. Не се установи разлика в рисковия профил на пациентите, другите усложнения, исхемичното време, големината на инфаркта и смъртността.

В заключение по време на извънредното положение в България е отчетено намаляване на броя на пациентите, постъпващи с ОМИ, както и увеличаване на честотата на острата застойна сърдечна недостатъчност, без обаче това да води до увеличаване на вътреболничната смъртност при сходен профил на пациентите в сравнение със същия период на 2019 г.

Източник:

  1. Димитрова Е, Григоров В, Трендафилова Е и сътр. Влияние на COVID-19 пандемията върху броя на хоспитализираните пациенти с миокарден инфаркт и техните характеристики – едноцентров ретроспективен анализ. Медицински преглед, 2020, 56 (4): 24-30.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email