Препоръки за насочване на пациенти за образни изследвания в условията на COVID-19 пандемия

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Световната здравна организация инициира изработване и публикуване на препоръки за насочване на пациенти за образни изследвания в условията на COVID-19 пандемия (1).

Документът дава насоки за поведение при пациенти със съмнителна или с доказана КОВИД-19 инфекция и при такива с различна тежест на проявление на заболяването, като се опитва да следва пътя на пациента от извънболничната помощ, през показанията за хоспитализация и дехоспитализация до периода на възстановяване.

Препоръките са базирани на опита, като в пълния текст на документа са направени препратки въз основа на очакваните ползи от информацията, получена от образните изследвания, както и върху специфичните фактори, които трябва да се имат предвид при избора на специфично образно изследване на гръдния кош. Допълнително са застъпени етични проблеми, свързани с мониториране, оценка и кумулиране на база данни с цел научни разработки.

В рамките на два месеца, международни експерти споделят своя опит и правят анализ на публикуваната литература и като резултат формулират ясни препоръки за адекватно използване на информацията, получена при провеждане на конвенционални рентгенографии на белите дробове, компютър-томографски изследвания на гръдния кош и портабилна ултрасонография на гръдния кош при пациенти със съмнителна или доказана инфекция с КОВИД-19.

В секцията ДИАГНОСТИКА са направени три препоръки:

1. Не се препоръчва назначаването на Конвенционалната рентгенография на белите дробове при безсимптомни пациенти с цел диагностика поради факта, че не предоставя достатъчна диагностична информация

2. Да се разчита на RT-PCR тест, когато е наличен, пред образни изследвания на гръдния кош при симптомни пациенти

3. При симптомни пациенти образните изследвания на гръдния кош да се назначават в случаите, когато:

a. RT-PCR тестът не е приложим/възможен или резултатът се очаква да излезе със закъснение

b. първоначалният RT-PCR тест е негативен, но съществува висока клинична вероятност за COVID-19

Подобни препоръки, както и обстойно представяне на образните характеристики от рентгенография и компютърна томография на торакс се откриват и в статията Образна диагностика в условията на COVID-19 пандемия- https://www.bsctr.bg/images/www/covid-19/ObraznaDiag-InSpiro-br2-2020.pdf

С висока вероятност на тези изследвания могат да се открият промени в белия дроб тип „матово стъкло“, предимно в долни лобове и периферно, дифузно разположени в паренхима двустранно (фиг. 1 и 2).

Още препоръки, отнасящи се към образната диагностика и поведение при Ковид-19 могат да бъдат открити на официалния сайт на Европейската общност по радиология ESR – https://www.myesr.org/covid-19-resources

Препоръки за насочване на пациенти за образни изследвания в условията на COVID-19 пандемия

Източник:

  1. Akl et al. Use of Chest Imaging in the Diagnosis and Management of COVID-19: a WHO Rapid Advice Guide. Radiology, Jul 2020, https://doi.org/10.1148/radiol.2020203173

Източник на изображенията: radiopaedia.org