Обновен гайдлайн за поведение при атрофичен гастрит и интестинална метаплазия

Участващи организации: Европейско дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE), Европейска работна група по Хеликобактер и микробиота (EHMSG), Европейско дружество по патология (ESP) и Португалското дружество по гастроинтестинална ендоскопия

Цел: Мултидисциплинарен комитет обнови Европейските препоръки за диагноза и поведение при пациенти с интестинална метаплазия (ИМ) и атрофичен гастрит (АГ) от 2012 г. на базата на системен летературен анализ.

Каква е промяната: Препоръчаният интервал на ендоскопско проследяване за напреднала атрофия и/или интестинална метаплазия – преди 3 години за всички пациент – се променя на 1 до 2 години при пациенти с фамилна анамнеза за рак на стомаха.

Ключови препоръки

Диагноза

За диагнозата на ИМ, АГ и ранни неопластични лезии трябва да се използват ендоскопия с висока резолюция и хромоендоскопия (ХЕ).

Да се използва виртуална ХЕ, с или без увеличение, с цел насочено взимане на биопсии за стадиране на АФ и ИМ и целево биопсиране на неопластични лезии.

Препоръчва се взимането на 2 биопсии от антрума (1 от голямата и една от малката кривина), 2 биопсии от корпуса (1 от голямата и една от малката кривина) и допълнителни биопсии при видими лезии.

Проследяване

При пациенти с дисплазия, но без ендоскопски уточнена лезия, незабавно да се извърши висококачествена ендоскопска преоценка с ХЕ (виртуална или с боя). При липса на лезии, да се вземат биопсии за стадиране на гастрита (ако не е стадиран до момента) и при откриване на високо-степенна дисплазия – да се извърши ендоскопско проследяване след 6 месеца, а при установяване на ниско-степенна дисплазия – след 12 месеца.  

При пациенти с ИМ в единична зона и фамилна анамнеза за рак на стомаха, непълна ИМ или персистиращ Хеликобактер пилори гастрит – ендоскопско проследяване с ХЕ и насочени биопсии след 3 години.

Напреднал АГ (тежки атрофични изменения или ИМ в антрума и корпуса) – висококачествена ендоскопска оценка на всеки 3 години

Напреднал АГ и фамилна анамнеза за рак на стомаха  – по-често ендоскопско пеоследяване – на всеки 1-2 години след диагнозата.

Не е нужно проследяване за лека до умерена атрофия, ограничена в антрума.

При наличие на автоимунен гастрит е нужно ендоскопско проследяване на всеки 3-5 години.

Лечение

Да се извърши ерадикация на Хеликобактер пилори на пациентите с неатрофичен хроничен гастрит или АФ, както и при пациентите със стомашна неоплазия след ендоскопска терапия.

Използван източник:

  1. Pimentel-Nunes P et al. Management of epithelial precancerous conditions and lesions in the stomach (MAPS II): European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), European Helicobacter and Microbiota Study Group (EHMSG), European Society of Pathology (ESP), and Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva (SPED) guideline update 2019. Endoscopy 2019 Apr; 51:365. (https://doi.org/10.1055/a-0859-1883)
Прочетете още по темата