Перикардитът може да е знак за скрито злокачествено заболяване

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

списание МД

Перикардитът може да сигнализира наличието на клинично неизявено неопластично заболяване, особено рак на белия дроб, не-Ходжкинов лимфом и миелоидна левкемия, показаха резултатите от проучване в Дания, публикувани в списание Circulation (1).

Изследователите съпоставят данните от два регистъра, за да идентифицират пациенти без анамнеза за злокачествено заболяване, които са били хоспитализирани по повод на първи епизод на перикардит за периода 1994-2013 година. След това групата е проследена до 10 години.

От 13 759 участници с остър перикардит, 1 550 са диагностицирани в последствие с неоплазми. За този период в общата популация биха се очаквали 1 070 нови диагнози на злокачествено заболяване, което означава, че при болните с перикардит рискът за подобна диагноза нараства 1.5 пъти.

Когато перикардитът е комбиниран с перикарден излив, вероятността за неопластичен процес нараства повече от два пъти. Най-често засегнатите органи са бял дроб (56%), бъбреци, пикочен мехур, кръвотворна и лимфопоетична система.

Рискът за диагностициране на злокачествено заболяване през първите три месеца след острия перикардит е около 12 пъти по-висок в сравнение с общата популация (рискът за рак на белия дроб е 65 пъти по-висок, за не-Ходжкинов лимфом – 30 пъти, а за миелоидна левкемия – 49 пъти).

Установява се, също така, че перикардитът е прогностичен фактор за пациентите с рак. При сравнение на преживяемостта в групата от 1 550 души с перикардит преди установяването на злокачествено заболяване с група от 7 664 болни с неоплазми без предшестващ перикардит, на третия месец тя е съответно 80 и 86%, а на първата година съответно 65 и 70%, като разликата и в двата случая е статистически значима.

Проучването подчертава още веднъж връзката между кардиология и онкология. Въпросът е дали наличието на кардиологично заболяване води до по-задълбочени изследвания, позволяващи откриването на злокачествено заболяване?

Резултатите следва да насочват лекари на пациентите с перикардит да обмислят евентуално провеждането на допълнителни изследвания за отхвърляне на неопластичен процес, особено при съпътстващ перикарден излив. (ЯС)

Използван източник:

1. Sogaard K., Farkas D., Ehrenstein V. et al. Pericarditis as a marker of occult cancer and a prognostic factor for cancer mortality. Circulation June 2017 http://circ.ahajournals.org/content/early/2017/06/29/CIRCULATIONAHA.116.024041

На сайта на списание МД можете да намерите още много статии по темата: http://spisaniemd.bg