Анализ на синовиална тъкан разделя ревматоидния артрит на подтипове

Изследването на генна експресия и хистология на синовията би могло да помогне за класифицирането на ревматоидния артрит (РА) като висок, нисък и междинен възпалителен подтип, става ясно от ново изследване.

“От получените от нас резултати става ясно, че синовиалните биопсии биха били полезни при пациенти, които не отговарят на няколко терапевтични режима, особено при тези, имащи ниски показатели на възпатението от кръвните изследвания”, обяснява д-р Дейна И. Ориндж от университета “Рокфелер” в Ню Йорк.

“При тези болни възпалителният процес би могъл да бъде по-сбало изразен, тоест имуносупресията не е рационалната терапия за тях”, допълва тя.

Възпалението на синовията при ревматоидния артрит води до ставна деструкция, но класификацията на заболяването според наблюдаваните варианти на тъканта не е включено в актуалните препоръки за диагностика и лечение на РА.

Д-р Ориндж и колектив използват разнообразие от техники за анализ на данни от клинични, хистологични и свързани с генна експресия изследвания при 123 пациенти с РА, както и при още шестима с остеоартрит. Тяхната цел е да получат по-подвобна информация за тъканното възпаление и различните субкласове на заболяването като получените резултати са публикувани на 22 фервуари в списание Arthritis and Rheumatology.

 Те класифицират 20 хистологични особености при синовиалните проби, като накрая определят 10 от тях като клинично значими.
Според РНК-секвенционния анализ съществуват три подтипа синовия, срещана при РА: с високостепенно, с нискостепенно и с междинно възпаление.

Интензивната експресия на имунни клетки и на сигналните системи между тях, на цитокини и лимфокини се наблюдава предимно при високостепенния възпалителен субтип, а експресията на гени, кодиращи гликопротеини и протокадхерини-при нискостепенния и междинния подтип.

Високостепенния възпалителен субтип се характеризира и с интензивна експресия на миелоидни и лимфоидни гени, докато при нискостепенния се наблюдават невронални и TGF-бета сигнални системи.

Хистологичната находка при подтипа с високостепенно възпаление се обобщава в следното: бинуклеатни плазматични клетки, висок процент на плазматични клетки и телца на Ръсел. Пациентите са с по-висока плазмена концентрация на маркерите на системното възпаление и автоантитела, а равнището на С-реактивния протеин е пропорционално с болковите оплаквания. 

Обратното, при болните с подтип с нискостепенно възпаление на синовията са с ограничено тъканно възпаление, а боловия синдром не е пропорционален с нивата на CRP.

“Въпреки обнадеждаващите резултати работим върху по-подробното изучаване на болковите механизми при подгрупата с високостепенно синовиално възпаление”, заявява д-р Ориндж и добавя:

“Надяваме се, че в бъдеще ще разработим кръвни и образни биомаркери, които да улеснят диагностиката на ревматоидния артрит и предприемането на най-подходящата терапевтична стратегия.”

Използван източник:

  1. Оrange, D. E., Agius, P. , DiCarlo, E. F., Robine, N. , Geiger, H. , Szymonifka, J. , McNamara, M. , Cummings, R. , Andersen, K. M., Mirza, S. , Figgie, M. , Ivashkiv, L. B., Pernis, A. B., Jiang, C. S., Frank, M. O., Darnell, R. B., Lingampali, N. , Robinson, W. H., Gravallese, E. , , , Bykerk, V. P., Goodman, S. M. and Donlin, L. T. (2018), Identification of Three Rheumatoid Arthritis Disease Subtypes by Machine Learning Integration of Synovial Histologic Features and RNA Sequencing Data. Arthritis Rheumatol, 70: 690-701. doi:10.1002/art.40428
 

Прочетете още по темата