Клинико-патологичен профил на пациентите с карцином на ларинкса в България

д-р Тодор М. Попов*, проф. Иван Чалъков, дм

Катедра по Ушни, Носни и Гърлени болести и хирургия на глава и шия

Медицински университет – София, 1431 София, България

Резюме:

По данни на националния раков регистър за 2011 са заболели 582 пациента, което е 7,9 случая на 100 000 или 1,9% от всички злокачествени заболявания в България. Осемдесед и пет процента от ларингеалните карциноми могат да се припишат на тютюнопушене и алкохолна консумация. В настоящото проучване бяха включени 63 пациенти с доказан карцином на ларинкса.

Средната възраст на участниците в проучването е 60.5 ± 7.82. Описани и анализирани са разпределението по групи на водещия пръв симптом, стадия на заболяването, времето от началото на симптоматиката до момента на оперативно лечение, както и времето от потърстване на лекарска помощ до момента на диагнозата.

Ключови думи: карцином на ларинкса, дисфония, тютюнопушене

Въведение

В световен мащаб карциномите на гръкляна са единадесети по честота от всички малигнени неоплазми откриващи се при мъжете [1]. Епидемиологично обхваща 1,6-2% от всички злокачествени тумори при мъжете и 0,2-0,4% от тези при жените [2].

Появява се най-често в шеста и седма декада от живота. Рядко се среща при деца и подрастващи, а отношението жени:мъже е средно 5:1 в световен мащаб [3]. Най-младият пациент в България е бил на 9 години, а най-младата жена е била на 18 години – жива и досега (27 години след операцията).

По данни на националния раков регистър за 2011 са заболели 582 пациента, което е 7,9 случая на 100 000 или 1,9% от всички злокачествени заболявания в България. Осемдесед и пет процента от ларингеалните карциноми могат да се припишат на тютюнопушене и алкохолна консумация.

Пушенето е водещ рисков фактор за ларингеалните карциноми, а алкохола – независим и синергичен рисков фактор [4]. Пушачите са изложени на 10 до 20 пъти по-голям риск от ларингеален карцином, сравнено с непушачите [5,6].

Въпреки това тези рискове намаляват рязко при спиране на тютюнопушенето, но не се връща на нивото на непушач. Пушенето е идентифицирано и като независими рисков фактор за локален рецидив след лечение. Други рискови фактори включват канцерогенни вещества на работното място като азбест, никел, дървесен прах, кожни продукти, бои, дизелови изпарения [7]. Има изследвания, които показват противоречиви корелации с гастроезофагеалния рефлукс [8].

Ларингеалната папиломатоза носи повишен риск от малигнизиране в плоскоклетъчен карцином. Има изключително силни доказателства за директна връзка между човешкия папилома вирус субтипове 16 и 18 и орофарингеалния карцином, но подобна корелация с ларингеалния карцином не е толкова категорична [9,10]. Изчислено е, че пациенти с предшестваща малигнена формация в областта на главата и шията имат 14% шанс да развията втора първична лезия в тази област.

Материали и методи

За осъществяване на целта и задачите на изследването бяха събрани 63 пациента лекувани оперативно в I УНГ отделение по онкологични заболявания към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. С постъпването се снема подробна анамнеза и клиничен статус на пациента, извършват се параклинични изследвания.

Допълнително всеки пациент се разпитва насочено като данните биваха отразени в специално създаден за проучването протокол. Стандартно се прави и компютърна томография на шия с фокус ларинкса и шините лимфни възли, като се включва и горния медиастинум. Пациентът се стадира по последната ревизия на TNM класификацията.

Резултати

Средната възраст на участниците в проучването е 60.5 ± 7.82 години с вариация от 41 до 84 г (таблица 1). С най-голям относителен дял са пациентите в декадата от 60 до 69 г (42,8%), следвани от пациентите на възраст между 50 и 59 години (38,1%), съответно тези между 70 и 79 години (11,1%), между 40 и 49 години (6,3%) и един пациент над 80 години.

Таблица 1. Дескриптивни характеристики
N  

Вариация

Най-млад пациент Най-възрастен пациент Средна

възраст

Стандартна девиация Дисперсия
Възраст 63 43.00 41 84 60.5238 7.82234 61.189

При разпределението по пол напълно доминира мъжкия пол – 60 мъже и 3 жени. Най-честият пръв симптом на проява на заболяването е дисфонията в 65% от случаите, следвана от дисфагията при 20,7% от случаите и сравнително по-рядко като първа проява се посочва задух и кашлица, съответно 8% и 6,3% (фигура 1).

fig 1

Фигура 1. Разпределение на пациентите по първи симптом.

За 58 от пациентите бе възможно да се събере достоверна информация за времето от началото на симптоматиката до операцията. Средната продължителност в групата от началото на симптоматиката до операцията е 1 година 7 месеца и 22 дни (при стандартна девиация ± 16 месеца). Най-краткият срок е бил 2 месеца, а най-продължителният 5 години (таблица 2).

Таблица 2. Време от началото на симптоматиката до операцията
N  

Вариация

Минимум Максимум Средно време Стандартна девиация Дисперсия
58 60 месеца 2 месеца 84 19.75 месеца 7.82234 256.011

Анализирахме и данни свързани с времето, което е минало от потърсването от пациента на лекарска помощ по повод симптомите до диагностицирането на заболяването, т.е. времето, за което са били диагностицирани пациентите.

Средния период за диагностициране е малко над 4 месеца със стандартна девиация ± 7.03 месеца (таблица 3). Най-краткия период е бил под 1 месец, но има пациент в групата, който е търсил лекарска помощ 3 години и 4 месеца докато накрая е бил диагностициран с карцином.

Таблица 3. Време от потърсване на лекарска помощ по повод симптоматиката до диагнозата
N Минимум Максимум Средно време Стандартна девиация
52 1 месец 40 месеца 4,12 месеца 7.03 месеца

Видно е от фигура 2, че за 23,07% от пациентите е било нужно над 4 месеца да се постави диагнозата.

fig. 2

Фигура 2. Разпределение на пациентите според времето от момента на потърсване на лекарска помощ до момента на диагнозата.

Всички изследвани пациенти са стадирани според последната TNM класификация. 3,17% от пациентите към момента на операцията са били в Т1 стадий, 11,11% в Т2 стадий, 36,51% в Т3 стадий и 49,21% в Т4 стадий. Видно е, че 85,72% от пациентите са с напреднал стадий на карцином на ларинкса (Т3 и Т4). Четиринадесет пациента (22,22%) от цялата група са имали налични метастази по време на операцията и е извършена съответния вид шийна дисекция.

Вредности при изследвания контингент

Само четирима пациенти от цялата група отричат да са пушили. Средното количество изпушени цигари е 54,23 картоно-години (±31,14 години), което се равнява приблизително на почти 20 000 изпушени кутии цигари. Картоно-годините представляват годините, на които се равнява изпушеното количество цигари, при условие, че пациентът би пушил по 1 кутия цигари на ден. Най-тежкият пушат от кохортата има изпушени 132 картоно-години, т.е пациентът до момента на операцията е изпушил приблизително 48 180 кутии цигари.

Десет от пациентите отричат да употребяват системно твърд алкохол. Сред останалата част от групата средното количество дневна употреба концентрат е 196,43мл (±107,8мл).

Клинико-патологични корелации свързани със стадия на заболяването

При анализа на данните се установява, че средното време на симптоматика до операцията в Т1 стадий е 4 месеца, при Т2 е приблизително 11 месеца (±9,31), при Т3 е 19 месеца (±13,97) и при Т4 е приблизително 22 месеца (±16,75) (таблица 4).

Таблица 4. Средно време от началото на симптоматиката до операцията според Т-стадия
Т-стадий N Средно време в месеци Стандартна девиация
Т1 2 4 .00000
Т2 6 11,66 9.30949
Т3 21 18,71 13.97907
Т4 28 21,96 16.75860

Дискусия

Демографските характеристики на изследвания контингент отговарят напълно на литературните данни и клинични опит с голямо преобладаване на мъжкия пол и пик на заболеваемостта в петата и шестата декада от живота.

Клиничната изява е изцяло свързана с изходящата локализация на процеса – при 2/3-ти от пациентите оплакванията са първо свързани с промяна на гласа, което корелира и с процента лезии изхождащи от глотиса, съответно дисфагия – при супраглотисните карциноми и диспнея при субхордалните локализации.   Налична е много сериозна вариация във времето от началото на симптоматиката до диагнозата и съответно операцията – между 2 месеца и 5 години.

Пациентите с голям период на симптоматика (години) могат да се обяснат с преканцерозни изменения на лигавицата на ларинкса, които са били неглижирани или слабо проследявани при откриването им. В този аспект притеснителни са и резултатите за времето от потърсване на лекарска помощ от пациента по повод симптоматиката и самата диагноза. Според статистическия анализ в България са необходими повече от 4 месеца средно за пациент да бъде диагностициран.

Когато това се съпостави с резултатите на средното времетраене на симптоматиката при различните стадии е ясно видимо, че тези четири месеца са времето необходимо на карцинома за преминаването му от трети към четвърти стадий и почти 2/3 от необходимото време за преминаването му от втори в трети стадий, т.е от пациент индициран за органосъхраняваща операция този период на забавяне често го превръща в пациент индициран за ларингектомия.

Заключение

Карцинома на ларинкса е социално значимо заболяване, чийто симптоми често биват неглижирани, както от пациентите, така и не рядко от лекарската мрежа в страната. Това води до забавяне на диагнозата и снижаване на възможностите за ларинго-съхраняваща хирургия.

Необходимо е повишаване на осведомеността за симптомите на това коварно заболяване сред обществото, така и сред лекарската гилдия.

Библиография:

  1. American Cancer Society. Cancer facts and figures. 2007. American Cancer Society; 2007. Available at: http://www.cancer.org/docroot/STT/stt_0_2007.asp?sitearea=STT&level=1.
  2. Boring CC, Squires TS, Tong T, Montgomery S. Cancer statistics, 1994. CA: a cancer journal for clinicians 1994; 44:7-26.
  3. Muir C, Weiland L. Upper aerodigestive tract cancers. Cancer 1995; 75:147-153.
  4. Sadri M, McMahon J, Parker A. Laryngeal dysplasia: aetiology and molecular biology. The Journal of laryngology and otology 2006; 120:170-177.
  5. Talamini R, Bosetti C, La Vecchia C et al. Combined effect of tobacco and alcohol on laryngeal cancer risk: a case-control study. Cancer causes & control : CCC 2002; 13:957-964.
  6. Tuyns AJ, Esteve J, Raymond L et al. Cancer of the larynx/hypopharynx, tobacco and alcohol: IARC international case-control study in Turin and Varese (Italy), Zaragoza and Navarra (Spain), Geneva (Switzerland) and Calvados (France). International journal of cancer. Journal international du cancer 1988; 41:483-491.
  7. Muscat JE, Wynder EL. Tobacco, alcohol, asbestos, and occupational risk factors for laryngeal cancer. Cancer 1992; 69:2244-2251.
  8. El-Serag HB, Hepworth EJ, Lee P, Sonnenberg A. Gastroesophageal reflux disease is a risk factor for laryngeal and pharyngeal cancer. The American journal of gastroenterology 2001; 96:2013-2018.
  9. Capone RB, Pai SI, Koch WM et al. Detection and quantitation of human papillomavirus (HPV) DNA in the sera of patients with HPV-associated head and neck squamous cell carcinoma. Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research 2000; 6:4171-4175.
  10. Gillison ML, Koch WM, Capone RB et al. Evidence for a causal association between human papillomavirus and a subset of head and neck cancers. Journal of the National Cancer Institute 2000; 92:709-720.